Linki [Tag : kurs]
Sortuj wg :
1. Biuro ?EGLARSKIE: rejsy, obozy m?odzie?owe, szkolenia ?eglarskie, czarter jachtów
Nasze Biuro ?eglarskie ju? od 9 lat organizuje rejsy rekreacyjne i szkoleniowe (na patent ?eglarza jachtowego) dla m?odzie?y i doros?ych na Mazurach. Organizujemy równie? imprezy dla firm. W swojej ofercie posiadamy tak?e: kursy na patent sternika jachtowego, rejsy rekreacyjne po Ba?tyku i zagranic? (W?ochy, Chorwacja, Grecja i in.), rejsy sta?owe (tak?e na patent ISSA) na Ba?tyku, M.Pó?nocnym i ?ródziemnym, czarter jachtów na Mazurach, Ba?tyku, w innych krajach (W?ochy,Chorwacja,Grecja i in.).
Zapraszamy do zapoznania si? z ca?? nasz? ofert? na: www.blekitnypiotrus.pl
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja > Sporty wodne
Regionalne > Ma?opolskie > Tarnów > Turystyka
Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja

Data dodania: Sep 12, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. NAUKA JAZDY SIEDLCE - O?rodek Szkoleniowy K.SELIGA
O?rodek Szkoleniowy K.SELIGA powsta? w 2006 r. Organizujemy kursy na prawo jazdy kat B, C, C+E, przygotowujemy do egzaminu, oferujemy jazdy dokszta?caj?ce, dysponujemy dobr? baz? lokalow? oraz nowymi samochodami opel Corsa i MAN. Nasze g?ówne atuty to: do?wiadczona kadra, krótkie terminy kursów w czasie których realizujemy pe?ny program szkolenia, wysoka jako?? i kultura nauczania, umiarkowane ceny.
Kategoria:   Motoryzacja > Szkolenie kierowców

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 4.00 Głosów: 1
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. POMORSKA SZKO?A PSYCHOLOGII
POMORSKA SZKO?A PSYCHOLOGII jest to pierwsza i jedyna Szko?a z programem autorskiego nauczania Psychologii w Szczecinie. Kierujemy swoj? dzia?alno?? do osób nastawionych na rozwój osobisty oraz zawodowy.

Oferujemy nabór na kierunki:
1. Psychologia Osobowo?ci
2. Psychologia Integralna
3. Psychologia w Biznesie
4. Psychologia Rodziny
5. Filozofia
6. AstroPsychologia
Nabór trwa do 15. Grudnia 2008r. Szczegó?y na stronie www.szkolapsychologii.pl oraz pod numerem Tel. 091 829 51 39.
Zaj?cia rozpoczynaj? si? na pocz?tku lutego 2009r.
Kategoria:   Nauka i edukacja
Sport > Sporty terenowe > Wspinaczka > Szkolenia

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. kursy i szkolenia
Nasz internetowy katalog prezentuje ofert? kursów i szkole? dotycz?cych najró?niejszych dziedzin. Od kursów BHP, poprzez kursy informatyczne, j?zykowe, biznesowe a? do hobbystycznych, czy interpersonalnych.Zapraszamy.
Znajd? kursy i szkolenia efs HR dla Siebie kursy, szkolenia oferty,

Kursy dla Ciebie. Szkolenia zapewniaj?ca sukces - oferty firm szkoleniowych. Znajd? kurs w bazie ofert kursów i szkole?. Firmy szkoleniowe oraz o?rodki szkoleniowe
Kategoria:   Nauka i edukacja
Nauka i edukacja > Technika > Elektronika > Kursy
Regionalne > Dolno?l?skie > ?widnica > Komputery i Internet

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Kursy angielskiego
International House to szko?a j?zyka angielskiego nale??ca do ?wiatowej Organizacji International House z siedzib? w Londynie, w sk?ad której wchodzi oko?o 150 szkó? w ponad 40 krajach ?wiata. Posiadamy szko?y w Bydgoszczy, Koszalinie i Toruniu. Uczymy tak?e w filiach w Nakle, Inowroc?awiu, ?ninie, Ko?obrzegu, Bia?ogardzie oraz S?awnie. Oferujemy nauk? j?zyka angielskiego w grupach lub indywidualnie. Dysponujemy wysoko wykwalifikowan? kadr? sk?adaj?c? si? g?ównie z nativespeakers, czyli nauczycieli z krajów angloj?zycznych. Organizujemy kursy i szkolenia dla dzieci i doros?ych.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Nauczanie zdalne

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Aangielski
Szko?a j?zyka angielskiego w Bydgoszczy mie?ci si? w centrum miasta. Prowadzone s? kursy j?zykowe dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych. Szko?a j?zykowa oferuje tak?e kursy zawodowe, nauka english business. Egzamin Cambridge ESOL i certyfikat potwierdzaj?cy zako?czenie kursu.International House Bydgoszcz to filia znanej szko?y j?zykowej. Kursy j?zyka angielskiego, nauka zako?czona egzaminem i certyfikatem. Szko?y j?zykowe prowadz? zaj?cia w godzinach popo?udniowych i nauka j?zyka angielskiego to sama przyjemno??.
Kategoria:   Komputery > Programowanie > J?zyki > Perl > Kursy

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Kurs angielskiego bydgoszcz
Znakiem rozpoznawczym szko?y s? kursy j?zyka angielskiego, jednak mo?liwa jest równie? nauka innych j?zyków. W czasie zaj?? wykorzystywana jest Metoda Callana oraz podej?cie bezpo?rednie. Ca?o?? ukierunkowana jest na aspekt praktyczny, a wi?c umiej?tno?? dialogu. Ponadto, poza lekcjami w szkole, jest mo?liwo?? nauki j?zyka z pomoc? Internetu. Za? wysoki poziom nauczania i ciekawe prowadzenie zaj?? mo?na oceni? w czasie zaj?? próbnych.
Kategoria:   Regionalne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. ARBIZ - Szkolenia unijne Szkolenia biznesowe kursy e-learning fundusze unijne strukturalne dotacje
Prowadzimy szkolenia biznesowe oraz specjalistyczne szkolenia unijne w przystepnej formie wyk?adowo-warsztatowej, stacjonarne i korespondencyjne. Szkolenia odbywaj? si? w Poznaniu oraz na terenie ca?ego kraju.

Nasze motto; Pracujemy na Twój sukces

Szkolenia unijne:

1. Specjalista ds. Funduszy unijnych z Akredytacj? - szkolenie stacjonarne i korespondencyjne
2. Kurs pisania wniosków unijnych
Kategoria:   Regionalne > ?wi?tokrzyskie > Staszów > Nauka i edukacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Kursy maturalne Bia?ystok
Studio Edukacyjne Efekt zajmuje si? prowadzeniem kursów przygotowawczych do egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu dojrza?o?ci dla m?odzie?y i osób doros?ych, chc?cych uzupe?ni? swoje wykszta?cenie. W ofercie firmy znajdziemy równie? kursy j?zykowe z angielskiego o zró?nicowanym stopniu trudno?ci. Efekt przygotowuje swoich kursantów z takich przedmiotów jak: biologia, matematyka czy geografia. Kursy odbywaj? si? w dni powszednie oraz weekendy, a tak?e podczas ferii i wakacji.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Materia?y edukacyjne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Kurs BHP
?wiadczymy us?ugi zwi?zane z nauk? bezpiecze?stwa i higieny pracy przez nowoczesn? platform? e-learningow?. W naszej ofercie posiadamy szkolenie dla pracowników administracyjno - biurowych prowadzony przez Internet. Naszym atutem jest sposób prowadzenia kursu, dzi?ki któremu skorzysta zarówno firma jak i jej pracownicy. Zapraszamy wszystkich do zapoznania si? z ofert? na naszej stronie internetowej. Po zako?czeniu krótkiego kursu, ka?da osoba otrzymuje certyfikat uko?czenia kursu.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Film > Edukacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com