Linki [Tag : kwiaciarnia internetowa]
Sortuj wg :
1. Poczta Kwiatowa - wysy?amy kwiaty na ca?y ?wiat!
Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom milionów ludzi w Polsce i na ?wiecie nasza firma - Poczta Kwiatowa dostarcza kwiaty na ?yczenie klientów. Ka?dego dnia wysy?amy przepi?kne bukiety, które wraz z bilecikami w?druj? do najodleglejszych zak?tków naszego kraju i do najbardziej egzotycznych miejsc na ?wiecie. Poczta Kwiatowa to Polski oddzia? mi?dzynarodowej sieci Interflora. Wspó?pracujemy z prawie 1000 kwiaciarni na terenie ca?ej Polski oraz z ponad 100 000 kwiaciarni w Europie, obu Amerykach, Azji i Australii. Dzi?ki nam odleg?o??, jaka dzieli nadawc? i odbiorc? pachn?cej przesy?ki, nie odgrywa ju? ?adnej roli, a wszyscy, którzy chc? wyrazi? swoje uczucia w subtelny i elegancki sposób, mog? to zrobi? za naszym po?rednictwem.

Poczta Kwiatowa oferuje du?y wybór bukietów na ka?d? okazj?. Imieniny, urodziny, ?lub, narodziny dziecka; na ka?d? z tych sytuacji nasi flory?ci przygotowali gustowne kompozycje kwiatowe. Z Poczt? Kwiatow? mo?na te? uczci? takie ?wi?ta jak Dzie? Matki, Dzie? Ojca czy Walentynki.

W naszej ofercie znajduj? si? równie? upominki. Butelka dobrego wina, perfumy czy ekskluzywne s?odycze s? eleganckim dodatkiem do bukietu kwiatów.
www.PocztaKwiatowa.pl
Info@Pocztakwiatowa.pl
+48228289595
Kategoria:   Gry > Internetowe
Us?ugi
Produkty przemys?owe

Data dodania: Sep 20, 2008 Trafień: 11 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Laflora Kwiaciarnia Internetowa
Dor?czamy kwiaty w dowolnym miejscu na terenie ca?ej Polski. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo bogaty wybór kwiatów, mi?dzy innymi bukiety okoliczno?ciowe, bukiety ?lubne, kosze kwiatowe, kwiaty dla firm i wi?zanki pogrzebowe. Zamówienia na kwiaty przyjmujemy przez Internet i telefon. Dodatkowo ?wiadczymy kwiatowy wystrój sal, pomieszcze? biurowych, hoteli i restauracji. Dostawa kwiatów gratis.
Kategoria:   Zakupy > Kwiaty
Zakupy > Upominki

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. KURIER ?�?�D??. Kwiaty na telefon. Przesy?�ki kurierskie.
Celem firmy KURIER ?ÓD? jest oszcz?dno?? czasu i pieni?dzy naszych klientów. Oferujemy transport przesy?ek kurierskich w województwie ?ódzkim (kurier ?ódzkie) oraz na terenie ca?ego kraju (kurier Polska). Oferujemy równie? dostaw? kwiatów na telefon (kwiaty ?ód?) oraz tworzenie profesjonalnych stron www . Transport przesy?ek kurierskich gwarantujemy tego samego dnia w czasie do 90 minut na terenie ca?ej ?odzi, natomiast w kraju do 24h. Przesy?ki krajowe oraz lokalne w ?odzi i okolicach dostarczane s? w mo?liwie jak najszybszym czasie, bez zb?dnej zw?oki, a szczegó?y dostawy zawarte s? w zak?adce us?ug kurierskich. www.kurierlodz.pl Posiadamy procedury dla przesy?ek kurierskich, wymagaj?cych mi?dzy innymi szczegó?owej weryfikacji danych osobowych odbiorcy. Klienci indywidualni oraz ma?e firmy nie maj? si?y przetargowej w negocjacjach z du?ymi firmami kurierskimi, gdy? nie s? w stanie zagwarantowa? odpowiednio wysokiego wolumenu przesy?ek. Tym samym nie maj? szans na otrzymanie zni?ek na ?wiadczone us?ugi kurierskie. Firma kurierska „Kurier ?ód?” posiada us?ugi kurierskie charakteryzuj?ce si? du?? elastyczno?ci?, wysok? jako?ci? oraz przyst?pn? cen?. Nasza firma kurierska udowadnia, ?e profesjonalna i rzetelna obs?uga klienta nie musi by? droga. Coraz wi?cej klientów zaczyna decydowa? si? na korzystanie z naszych us?ug. Nasza kwiaciarnia internetowa to grupa aktywnych, pomys?owych, pracuj?cych z pasj? ludzi, którzy uk?adanie kwiatów traktuj? jak prawdziw? sztuk?. Kurier kwiatowy, gwarantuje pe?n? dyskrecj?. Dostawa ró? na telefon, bukietów lub wi?zanek jest realizowana w mo?liwie najszybszym tempie. Kwiaty na telefon to najlepszy sposób, by sprawi? przyjemno?? bliskiej osobie.Projektowanie i tworzenie naszych stron internetowych oparte jest na platformie Joomla. Tworzenie stron www jest w pe?ni profesjonalne i szyte na miar? dla ka?dego klienta. Klient nie ponosi kosztów do póki w pe?ni nie zaakceptuje projektu.
Kategoria:   Regionalne > Podlaskie > ?om?a > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
New Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. kwiaciarnia internetowa
Firma Linkflora to rozleg?a sie? kwiaciarni w Polsce i na ?wiecie. Lata do?wiadczenia w dor?czaniu bukietów dla wa?nych dla Pa?stwa osób i baza sta?ych klientów potwierdzaj?, ?e jeste?my punktualni, rzetelni, uczciwi, i dbamy o Pa?stwa zadowolenie. Szanujemy Pa?stwa czas, ?yczenia i upodobania. Oferujemy Pa?stwu szereg u?atwie? i udogodnie? dotycz?cych sk?adania zamówie?. Premiujemy powracaj?cych klientów, bo jeste?my wdzi?czni za powierzone nam zaufanie i ch?? dalszej wspó?pracy. Im wi?cej klient zamawia w naszej kwiaciarni, tym korzystniejsze proponujemy mu ceny (zobacz plusy rejestracji). Dba?o?? o Pa?stwa dobro jako klientów naszej kwiaciarni polega na ci?g?ym rozszerzaniu wyboru bukietów, upominków, pilnowaniu by ceny by?y konkurencyjne, oferowaniu szeregu promocji i u?atwie? w korzystaniu z samego serwisu.
Kategoria:   Zakupy > Kwiaty

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com