Linki [Tag : nauka]
Sortuj wg :
1. Szko?y j?zykowe
Internetowy przewodnik po szko?ach j?zykowych w Polsce. Og?oszenia o kursach j?zykowych a tak?e lektorów prywatnie nauczaj?cych j?zyki obce, oraz inne kursty oferowane przez firmy szkoleniowe w naszym kraju. W serwisie tak?e znajd? Pa?stwo poradnik, czym sie kierowa? wyborem kursów i szkole?, aby pieni?dze wydane na edukacj?, nie posz?y w przys?owiowy las. Og?oszenia przyjmowane s? bezp?atnie, tak samo wpisy do bazy firm szkoleniowych.
Kategoria:   Nauka i edukacja > J?zykoznawstwo > Szko?y

Data dodania: Jul 8, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Portal edukacji finansowej
Portal edukacyjny, adresowany do m?odzie?y, którego celem jest nauka o zarz?dzaniu finansami osobistymi w doros?ym ?yciu, w sposób przyst?pny. Na portalu znajdziemy tak?e gr? ekonomiczno-finansow?, która w formie zabawy przybli?a problem z podejmowaniem decyzji o finansach osobistych w doros?ym ?yciu. Zapraszamy równie? do korzystania ze s?ownika, wyja?niaj?cego terminy ze ?wiata finansów osobistych, bankowo?ci oraz ekonomii, aby u?atwi? ?wiadome podejmowanie decyzji w zakresie Pa?stwa przysz?o?ci finansowej.
Kategoria:   Finanse > Banki > Karty i bankomaty
Nauka i edukacja > Ekonomia > Finanse
Nauka i edukacja > Ekonomia > Materia?y edukacyjne

Data dodania: Jul 8, 2008 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. YAMAHA SZKO?A MUZYCZNA Gorzów Wielkopolski
Szko?a oferuje programy umuzykalniaj?ce dla dzieci od 4. miesi?ca do 6. roku ?ycia:
Niemowlaki w Krainie D?wi?ków / Szkraby i Muzyka / Cudowny ?wiat
Muzyki / D?wi?koludki oraz programy instrumentalne: nauka gry na flecie prostym / skrzypcach
instrumentach klawiszowych / nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej i basowej / wokal / perkusja.
Kategoria:   Nauka i edukacja
Nauka i edukacja > J?zykoznawstwo > Wydzia?y i instytuty

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Kursy angielskiego
International House to szko?a j?zyka angielskiego nale??ca do ?wiatowej Organizacji International House z siedzib? w Londynie, w sk?ad której wchodzi oko?o 150 szkó? w ponad 40 krajach ?wiata. Posiadamy szko?y w Bydgoszczy, Koszalinie i Toruniu. Uczymy tak?e w filiach w Nakle, Inowroc?awiu, ?ninie, Ko?obrzegu, Bia?ogardzie oraz S?awnie. Oferujemy nauk? j?zyka angielskiego w grupach lub indywidualnie. Dysponujemy wysoko wykwalifikowan? kadr? sk?adaj?c? si? g?ównie z nativespeakers, czyli nauczycieli z krajów angloj?zycznych. Organizujemy kursy i szkolenia dla dzieci i doros?ych.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Nauczanie zdalne

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Angielski dla dzieci
Chcesz aby Twoje dziecko mówi?o po angielsku? Szko?a International House w Bydgoszczy oferuje kursy j?zykowe dla dzieci zarówno w wieku szkolnym jak i przedszkolnym. Nauka odbywa si? poprzez zabaw? - zaj?cia s? skomponowane z turniejów, konkursów oraz z ró?nego rodzaju gier w j?zyku angielskim.Chcesz aby Twoje dziecko mówi?o po angielsku? Szko?a International House w Bydgoszczy oferuje kursy j?zykowe dla dzieci zarówno w wieku szkolnym jak i przedszkolnym. Nauka odbywa si? poprzez zabaw? - zaj?cia s? skomponowane z turniejów, konkursów oraz z ró?nego rodzaju gier w j?zyku angielskim.
Kategoria:   Nauka i edukacja > J?zykoznawstwo > Szko?y

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Aangielski
Szko?a j?zyka angielskiego w Bydgoszczy mie?ci si? w centrum miasta. Prowadzone s? kursy j?zykowe dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych. Szko?a j?zykowa oferuje tak?e kursy zawodowe, nauka english business. Egzamin Cambridge ESOL i certyfikat potwierdzaj?cy zako?czenie kursu.International House Bydgoszcz to filia znanej szko?y j?zykowej. Kursy j?zyka angielskiego, nauka zako?czona egzaminem i certyfikatem. Szko?y j?zykowe prowadz? zaj?cia w godzinach popo?udniowych i nauka j?zyka angielskiego to sama przyjemno??.
Kategoria:   Komputery > Programowanie > J?zyki > Perl > Kursy

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Kurs angielskiego bydgoszcz
Znakiem rozpoznawczym szko?y s? kursy j?zyka angielskiego, jednak mo?liwa jest równie? nauka innych j?zyków. W czasie zaj?? wykorzystywana jest Metoda Callana oraz podej?cie bezpo?rednie. Ca?o?? ukierunkowana jest na aspekt praktyczny, a wi?c umiej?tno?? dialogu. Ponadto, poza lekcjami w szkole, jest mo?liwo?? nauki j?zyka z pomoc? Internetu. Za? wysoki poziom nauczania i ciekawe prowadzenie zaj?? mo?na oceni? w czasie zaj?? próbnych.
Kategoria:   Regionalne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. AutoVIP Nauka Jazdy Wroc?aw
Rzecz nie w tym, aby robi? jak najwi?cej, tylko by zadba? o jako??. Nauka Jazdy we Wroc?awiu. Prowadzimy kursy na prawo jazdy we Wroc?awiu. tel. 71/342-48-28 Jeste?my do dyspozycji przy ul. Traugutta 67.

Nasza szko?a nauki jazdy Wroc?aw istnieje od 2006 roku. Przez ten czas nabrali?my du?ego do?wiadczenia w szkoleniu naszych kursantów. Zatrudniamy do?wiadczon? kadr? instruktorów, dzi?ki której nasze kursy na prawo jazdy Wroc?aw stoj? na najwy?szym poziomie.

Dobrym kierowc? nie jest ten, komu wydaje si?, ?e potrafi dobrze je?dzi?, ale ten, kogo umiejetno?ci przewidywania przewy?szaj? umiej?tno?ci jazdy.
Kategoria:   Motoryzacja > Szkolenie kierowców
Nauka i edukacja > Us?ugi
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Nauka i edukacja > Szkolenie kierowców

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Prawo jazdy Gda?sk
Zapraszamy na kursy prawa jazdy kat b. Oferujemy atrakcyjne ceny, promocje, raty, mat. profesjonalne nauczanie w bezstresowych warunkach. Mat. szkoleniowe gratis, wysoki standard sal wyk?., fiaty grande punto; jak na egzaminie.
W naszej Szkole Nauki Jazdy mog? Pa?stwo rozpocz?? kurs w ka?dy poniedzia?ek.
Kurs podstawowy na Prawo Jazdy kat. B sk?ada si? z cz??ci teoretycznej i cz??ci praktycznej. Rozpoczynamy od cz. teoretycznej (wed?ug przepisów musi to by? minimum 30 godzin lekcyjnych zaj??). Na pierwszych zaj?ciach otrzymuj? Pa?stwo materia?y, z których sami poza zaj?ciami mo?ecie pog??bia? swoj? wiedz? i ?wiczy? rozwi?zywanie zada? testowych w domu. Równie? w naszej sali wyk?adowej s? komputery do Pa?stwa dyspozycji.
W naszej Szkole cz??? teoretyczna trwa trzy i pó? tygodnia. Jest to osiem spotka? ka?de po 3 godziny zegarowe z dwiema krótkimi przerwami. Zaj?cia odbywaj? si? w naszej Sali Wyk?adowej w ka?dy poniedzia?ek i ?rod? od godz. 17.00. Na ostatnim spotkaniu cz. teoretycznej przeprowadzany jest tzw. Egzamin Wewn?trzny (wymóg ustawowy). Egzamin ten ma s?u?y? sprawdzeniu nabytej wiedzy, jednak nie powinien on budzi? jakichkolwiek obaw - w naszej Szkole wszyscy kursanci egzamin ten zaliczaj? pozytywnie.
Kategoria:   Regionalne
Motoryzacja > Szkolenie kierowców
Nauka i edukacja > Technika > Motoryzacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. og?oszenia
e-ogloszenia.com - Serwis og?oszeniowy, og?oszenia, kupie, sprzedam, oddam, zamienie, us?ugi, praca, zdjecia.Og?oszenia wszelkiego rodzaju z ca?ej polski.
.
Kategoria:   Katalogi firm
Motoryzacja > Cz??ci i akcesoria
Regionalne > Wielkopolskie > Pozna? > Nieruchomo?ci

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com