Linki [Tag : ofe]
Sortuj wg :
1. Fundusze ofe
Dzi?ki naszemu portalowi odnajdziesz najistotniejsze informacje dotycz?ce: OFE, II filaru, funduszy OFE, a tak?e wielu innych wiadomo?ci z zakresu ubezpiecze? emerytalnych zawarte w krótkich i zrozumia?ych artyku?ach.Ofe-ubezpieczenia.pl to strona po?wi?cona otwartym funduszom emerytalnym. Dzi?ki naszemu portalowi odnajdziesz najistotniejsze informacje dotycz?ce: OFE, II filaru, funduszy OFE, a tak?e wielu innych wiadomo?ci z zakresu ubezpiecze? emerytalnych zawarte w krótkich i zrozumia?ych artyku?ach.
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Ubezpieczyciele > Towarzystwa Ubezpiecze? Wzajemnych

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Emerytury - Twoja godna emerytura
Szukasz informacji na temat emerytur? Na naszym portalu znajdzisz wszystko z tematyki powszechnych emerytur a tak?e emerytur wcze?niejszych, pomostowych, a nawet wojskowych. Znajdziesz tu ciekawe zestawienia z wielu lat, ukazuj?ce jak zmienia?y si? wysoko?ci ?wiadcze? emerytalnych. Dowiesz si? wszystkiego na temat OFE (Otwartych Funduszach Emerytalnych), IKE (Indywidualnym Koncie Emerytalnym) czy PPE (PRacowniczych Programach Emerytalnych). Przeprowadzimy Ci? przezd?ugie procedury starania si? o emerytur?, przedstawimy wymagane dokumenty a tak?e podpowiemy, jak naj?atwiej zorganizowa? procedur?. Z nami ten proces wyda si? prostrzy i szybszy. Prezentujemy tak?e wymagania, jakie osoba ubiegaj?ca si? o przyznanie ?wiadczenia musi spe?ni?, by mog?a otzyma? dan? emerytur?. Poka?emy Ci jak mo?na samemu poradzi? sobie z obliczeniem emerytury. Je?li zaznajomisz si? z informacjami zawartymi na naszej stronie b?dziesz wiedzia?, jak wysoka nale?y Ci si? emerytura. Przedstawiamy równie? obszerny opis dobrowolnego III filara, szczególnie korzy?ci i mo?liwo?ci p?yn?ce z udzia?u w IKE i PPE. Nale?? one do trzeciego filaru systemu emerytalnego i s? dobrowolne. Sam podejmij decyzj?, czy s? dla Ciebie korzystn? alternatyw?. Podpowiemy Ci, w jakich sytuacja i wobec kogo takie rozwi?zanie jest najlepsze. Nie wa?ne czy jeste? osob? m?od?, czy w ?rednim wieku. Dzisiejsze oszcz?dno?ci emerytale, to Towje zabezpiecznie na przysz?o??, Twoj? godn? przysz?o??. Zadbaj wi?c o to, ?eby mie? wysok? emerytur? i móc nigdy nie straci? dotychczasowego standardu ?ycia!
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Emerytalne
Finanse > Ubezpieczenia > Emerytalne > Indywidualne Konta Emerytalne
Finanse > Ubezpieczenia > Ubezpieczyciele

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Ubezpieczenie mieszkania
Ubezpieczaj?c siebie samego pami?tajmy o naszych najbli?szych i o naszym samochodzie. Ubezpieczenia samochodowe s? popularne i niedrogie. Ubezpieczenia OC cz?sto s? wydawane przez wszelkich ubezpieczycieli. Popularne staj? si? równie? ubezpieczenia direct, które równie? znajduj? si? w naszej ofercie.Ubezpieczaj?c siebie samego pami?tajmy o naszych najbli?szych i o naszym samochodzie. Ubezpieczenia samochodowe s? popularne i niedrogie. Ubezpieczenia OC cz?sto s? wydawane przez wszelkich ubezpieczycieli. Popularne staj? si? równie? ubezpieczenia direct, które równie? znajduj? si? w naszej ofercie.
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenia na ?ycie s? potrzebne, poniewa? nigdy nie wiemy co mo?e si? przydarzy?. Obawiasz si? o samego siebie, czy mo?e chcesz zabezpieczy? swoj? rodzin?? Nie czekaj d?u?ej skorzystaj z ubezpieczenia na ?ycie, poniewa? ono pomo?e poczu? ci si? bezpieczniej i bardziej komfortowo.Ubezpieczenia na ?ycie s? potrzebne, poniewa? nigdy nie wiemy co mo?e si? przydarzy?. Obawiasz si? o samego siebie, czy mo?e chcesz zabezpieczy? swoj? rodzin?? Nie czekaj d?u?ej skorzystaj z ubezpieczenia na ?ycie, poniewa? ono pomo?e poczu? ci si? bezpieczniej i bardziej komfortowo.
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Ubezpieczyciele

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Przedstawiciele OFE
Witryna umozliwia bezpo?rednie zapisy do OFE przed losowaniem 10 stycznia oraz 10 lipca ka?dego roku. Jest to obecnie jedna z nielicznych stron spe?niaj?ca wymogi dotycz?ce zapisów do wszystkich funduszy emerytalnych w Polsce. W serwisie znajduj? si? tak?e oferty firm ubezpieczeniowych - na ?ycie, komunikacyjne, maj?tkowe, podró?e. Portal powsta? w 2007 roku i nieprzerwanie porowadzi swoj? dzia?alno?? informacyjno-doradcz?, zapewniaj?c kompleksow? obs?ug? klientów w systemie direct.
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Emerytalne
Finanse > Ubezpieczenia > Po?rednicy > Agenci

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Aviva Commercial Union OFE
Aviva Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny uznany za najlepszy w Europie ?rodkowej. CU OFE od pocz?tku najwi?kszy i maj?cy najni?sze koszty. Zapisz si? OnLine.

Aviva Commercial Union OFE. Jeste?my funduszem, który od lat pobiera
najni?sze op?aty od swoich Klientów. Aviva CU OFE zosta? uznany za najlepszy w Europie ?rodkowej. CU OFE od pocz?tku bije na g?ow? inne fundusze emerytalne. Od pocz?tku jest najwi?kszy i ma najni?sze koszty. Na naszej stronie zapiszesz si? OnLine.
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia > Emerytalne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Emerytura - Otwarte fundusze emerytalne, ranking OFE
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapoznania si? z nasz? ofert?.
Wybór otwartego funduszu emerytalnego jest bardzo wa?n? decyzj?. Od tego zale?y Twoje bezpiecze?stwo finansowe i wysoko?? przysz?ej emerytury. Dlatego warto wybra? stabilnego, odpowiedzialnego partnera. Taki w?a?nie jest OFE PZU.
Istnieje przynajmniej kilka powodów, dla których warto Nam zaufa?:
- Bezpiecze?stwo i stabilno?? inwestycji
- Sta?y dost?p do informacji o stanie konta
- Wysoka jako?? obs?ugi
Kategoria:   Finanse > Ubezpieczenia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com