Linki [Tag : psychoterapia]
Sortuj wg :
1. Psychoterapia
Psychoterapia to pomoc w rozwi?zywaniu problemów. Rozmowa terapeutyczna przynosi ulg?, ukojenie, pomaga poradzi? sobie z poczuciem winy. Psycholog Marta Kowalska-gabinet psychoterapii w Krakowie. Terapia to proces powo?any do ?ycia przez pacjenta i terapeut?, zmierzaj?cy do odkrywania i rozumienia siebie i tego, co wywiera wp?yw na nasze ?ycie. Rozmowa terapeutyczna jest twórczym dialogiem, który motywuje do wprowadzania zmian w dotychczasowym sposobie my?lenia, inspiruje do my?lenia o sobie na nowo.
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna > Specjalizacje medyczne > Psychiatria

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. CPP. Andrzej Depko, Psycholog, Dietetyk, Psychoterapeuta Warszawa, lekarz psychiatra, Psychoterapia
W Centrum Pomocy Profesjonalnej proponujemy spotkania, które pomog? Ci lepiej zrozumie? siebie. Z uwag? wys?uchamy tego, co masz do powiedzenia. Nasi lekarze: psycholog, psychiatra, seksuolog, dietetyk, Psychoterapeuta warszawa, psychoterapia indywidualna posiadaj? profesjonaln? wiedze w leczeniu. Uszanujemy Twoj? prywatno??. Dziel?c si? do?wiadczeniem, pomo?emy Ci znale?? najlepsze rozwi?zanie.
Kategoria:   Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci > Choroby psychiczne

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Gabinet Psychologiczny w ?odzi psycholog psychoterapia psychoterapeuta 698 092 159
Gabinet Psychologiczny PRZE?OM w ?odzi
tel.0 698 092 159

Prywatny Gabinet Psychologiczny "Prze?om"
?ód? ul. ?ubardzka 4 p.47
rejestracja pod nr telefonu 698 092 159

wi?cej informacji na stronie

www.przelom.xt.pl

tel. 698 092 159 (dzwoni? 8-22) Prywatny Gabinet Psychologiczny "Prze?om" oferuje szeroki zakres us?ug psychologicznych dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych.

ca?o?? oferty na stronie www.przelom.xt.pl

Przyk?adowe formy pomocy:

1. Badanie dojrza?o?ci szkolnej dziecka 6 i 7 letniego przy pomocy testów (posiadam rózne testy) oraz wydanie pisemenej opinii psychologicznej. Gabinet dzia?a legalnie wi?c opinia taka jest wi???ca.

2. Pomoc dzieciom w wyrównywaniu deficytów rozwojowych: Uwagi, Impulsywno?ci, Komunikacji, ADHD, L?ku Szkolnego,Zahamowania itp.

3. Badania psychologiczne i pisanie diagnoz osób z ró?nymi problemami. Diagnozy wysatwiane s? na podstawie metod naukowych w postaci testów psychologicznych.

4. wybór szko?y, studiów zgodny z preferencjami osobowo?ciowymi.

5. Badanie inteligencji, osobowo?ci, pami?ci, temperamantu osób w ró?nym wieku.

6.Psychoterapia indywidulana, par, rodzin.

7. Psychoterapia: nerwice , depresje , zaburzenia osobowo?ci , DDA , bulimia , anoreksja , ortoreksja , bigreksja , zespó? Munchhausena hipochondria somatyzacja ?a?oba rozwód wypadek zespó? stresu pourazowego dysmorfobia zaburzenia l?kowe histeria neurastenia nerwica deprsyjna choroba afektywna itd. Zmiany s? mo?liwe!8. Profesjonalna pomoc psychologa w:
*trudno?ciach w nauce
*trudno?ciach wychowawczych, problemach z zachowaniem
*wyborze szko?y, kierunku studiów (badanie preferencji zawodowych)

9. Badanie dzieci afatycznych, dzieci g?uchych, dzieci z pora?eniem mózgowym, dzieci upo?ledzonych umys?owo.

10. Pomoc psychologiczna w przygotowaniu do wa?nego egzaminu, rozmowy czy innej wa?nej sytuacji.

Borykasz si? z: Fobi? spo?eczn?, nerwic? natr?ctw, hipochondri?, bezsenno?ci?, zaburzeniami jedzenia, hiperwentylacj?, atakami paniki, niepokojem, koszmarami sennymi, l?kami, stanami depresyjnymi, zaburzeniami l?kowymi.

Prze?y?e?:

Kryzys, uraz, strat?, trudno ci o tym mówi?...

Chcesz:

Pozby? si? objawów Oddycha? pe?n? piersi? i bra? z zycia to co najlepsze. Podnie?? swoj? samoocen? i odkry? swoje mocne strony.

Otrzyma? pe?n? diagnoz? psychologiczn? tzn. profil osobowo?ci, badanie intelektu (IQ, te? Omnibus dla najlepszych) itd.

Otrzyma? pomoc w wyborze zawodu i studiów (diagnoza zdolno?ci i zainteresowa?), nauczy? si? profesjonalnego relaksu (jacobson, schultz).


PE?NA DYSKREC JA!
Kategoria:   Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci > Choroby neurologiczne > ADHD
Zdrowie > Uzale?nienia
Zdrowie > Prokreacja

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. O?rodek Psychoterapii KONTAKT - Wroc?aw, Pozna?
O?rodek Psychoterapii, Poradnictwa i Treningu Psychologicznego KONTAKT
Wroc?aw, ul. Wiosenna 8; Pozna?, ul. Gen. Maczka 14

Zapraszamy osoby oraz pary, które:
- do?wiadczaj? kryzysu i dyskomfortu psychicznego w swoim ?yciu
- zmagaj? si? ze stresem i nie potrafi? odnale?? jego przyczyn
- odczuwaj? brak poczucia sensu i celu ?ycia
- cierpi? z powodu zaburze? nerwicowych
- prze?ywaj? problemy emocjonalne
- do?wiadczaj? l?ków i nie umiej? sobie z nimi poradzi?
- cierpi? z powodu zaburze? nastroju, depresji, trudno?ci ze snem
- do?wiadczaj? trudno?ci w relacjach z innymi lud?mi
- prze?ywaj? ?al po stracie (utrata pracy, rozstanie, ?mier? bliskiej osoby)
- chc? zbudowa? trwa?e poczucie w?asnej warto?ci
- chc? poprawi? jako?? funkcjonowania i prze?ywania swojego zwi?zku
- pragn? poszerzy? ?wiadomo?? samego siebie i rozwija? swoj? osobowo??
- chc? pozna? i rozwija? swój ukryty potencja?

Oferujemy Pa?stwu profesjonaln? pomoc psychologiczn? i psychoterapeutyczn? (psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, interwencja w kryzysie, konsultacja psychologiczna) w radzeniu sobie z wyzwaniami ?ycia codziennego.
Kategoria:   Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci > Choroby psychiczne
Zdrowie > Medycyna > Specjalizacje medyczne > Psychiatria
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw > Zdrowie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Psychoterapia Warszawa
Spis psychologów i terapeutów w Warszawie oraz aglomeracji Warszawskiej (m.in. Piaseczno, Pruszków, Raszyn). Ponadto porady i odpowiedzi na pytania: kiedy potrzebna jest nam psychoterapia, a kiedy wystarczy jedynie troch? spokoju, jak wybra? odpowiedniego terapeut?, czym ró?ni? si? pomi?dzy sob? poszczególne rodzaje szkó?, technik psychoterapeutycznych.
Kategoria:   Zdrowie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Psychoterapia Gestalt w Warszawie
Zapraszam Pa?stwa do wizyty w Pracowni Psychoterapii Gestalt dzia?aj?cej w Warszawie. Strona internetowa przybli?a jej profil dzia?alno?ci - zawiera opis moich kwalifikacji zawodowych, dost?pn? ofert? i dane teleadresowe.

Jestem psychoterapeut? i zajmuj? si? udzielaniem wsparcia ludziom do?wiadczaj?cym w swoim ?yciu ró?nych problemów psychologicznych. Specjalizuj? si? w leczeniu nerwic, depresji. Warszawa to miasto w którym znajduje si? moja Pracownia ale wspó?pracuj? z wieloma osobami, które s? z innych rejonów kraju. Jednak?e ze wzgl?du na lokalizacj? w u?yciu jest has?o psychoterapia Warszawa. W swojej pracy wykorzystuj? zasady jakimi kieruje si? psychoterapia gestalt.
Kategoria:   Zdrowie > Regionalne
Ochrona zdrowia > Produkty i us?ugi

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Instytut Psychologii Procesu
Oferta Instytutu Psychologii Procesu obejmuje m.in. warsztaty nauczycieli zagranicznych, cykle szkoleniowe, superwizje, warsztaty rozwoju osobistego, zaj?cia popo?udniowe (np. Sztuka budowania zwi?zków, Czy samodzielno?? musi oznacza? samotno???). Wszystkie zaj?cia, kursy oraz szkolenia psychoterapeutyczne prowadzone s? przez dyplomowanych nauczycieli pracy z procesem lub studentów Programu Licencyjnego IPP.
Kategoria:   Zdrowie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Psycholodzy i Psychoterapeuci
Zdrowie psychiczne - projekt Polska Psychoterapia to próba systematycznej prezentacji podmiotów ?wiadcz?cych us?ugi i pomoc psychoterapeutyczn?. Szczególna uwaga po?wi?cona zosta?a ?atwo?ci przegl?dania i przejrzystej strukturze tre?ci, oraz jej wysokiej jako?ci merytorycznej, o któr? dba zespó? serwisu.

Dzi?ki temu unikalnemu podej?ciu w prosty sposób mo?esz przegl?da? warto?ciowe informacje dotycz?ce konkretnej trudno?ci/zaburzenia, podej?cia terapeutycznego, miejscowo?ci oraz innych elementów oferty, np. depresja, uzale?nienie czy l?ki.
Kategoria:   Zdrowie
Zdrowie > Medycyna > Wiedza
Zdrowie > Placówki medyczne

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Psychoterapeuta ericksonowski zorientowany na wydobycie zasobów pacjenta
Psychoterapeuta ericksonoski zorientowany na wydobycie zasobów, w pracy wykorzystuje techniki rozwijaj?ce kreatywno?? oraz mocne strony pacjenta. Korzysta z technik ustawie? systemowych oraz wiedzy i do?wiadczenia z zakresu bioenergetyki. Prowadzi grup? pracy z cia?em oraz warsztaty rozwoju osobistego z elementami ustawie? systemowych. Pracuje z problematyk?: kryzysów ?yciowych, l?ków, depresji, stresów, zaburze? od?ywiania, kryzysów okresu dorastania oraz trudno?ciami wieku przedszkolnego. Wspiera w budowaniu satysfakcjonuj?cych relacji z innymi oraz podnoszeniu ?wiadomo?ci w?asnego funkcjonowania - rozwoju osobistego. Psychoterapia prowadzona jest w Warszawie oraz Pu?awach.
Kategoria:   Zdrowie > Medycyna > Specjalizacje medyczne > Psychiatria

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. psychoterapia Wroc?aw
Cz?owiek jest nieodkrytym kosmosem a psychologia zajmuje si? zrozumieniem ludzkiego umys?u. Nasza kadra pracowników to sprawdzeni psychologowie chc?cy pomoaga? ludziom. Osoby maj?ce problemy i chc?cy je rozwi?za? mog? uda? si? do odpowiednio wyszkolonych osób - psychologów, którzy ch?tnie mog? pomóc. Dobrzy psychologowie wiedz? jak pomóc osobie, która potrzebuj wsparcia.
Kategoria:   Zdrowie > Choroby i dolegliwo?ci > Choroby psychiczne > Depresja

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com