Linki [Tag : studia]
Sortuj wg :
1. ?arty o Jasiu
?arty, które z pewno?ci? roz?miesz? Ci? do ?ez i na d?ugo pozostan? w twej pami?ci. Zapewniamy dobr? zabaw? razem z naszymi ?artami. W naszym serwisie sam mo?esz doda? swój niepowtarzalny kawa? i oceni? dowcipy innych u?ytkowników. Serwis przeznaczony dla wszystkich osób obdarzonych du?ym poczuciem humoru oraz dystansem do tera?niejszego ?wiata. ?mieszne ?arty, które w kilka sekund sprawi?, ?e b?dziesz p?aka? do ?ez. ?mieszny i dobry ?art rozlu?ni ka?d? napi?t? atmosfer? w pracy lub w szkole, dlatego czytaj i wzbogacaj bogat? nasz? baz? ?artów. Tylko dobrze wyselekcjonowane kawa?y z ca?ej polskie sieci internetowej.
Kategoria:   Komputery > Internet > W Sieci > Systemy blogowe > Zasoby

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Wyszukiwarka uczelni w Polsce i za granic?
Na naszej stronie znajdziesz informacje na temat studiów w Polsce i za granic?, ranking uczelni wy?szych, wyszukiwark? uczelni wy?szych. Na stronie znajdziesz równie? opisy uczelni, oferowane przez nie kierunki studiów itp. Pomagamy w za?atwianiu formalno?ci i sk?adaniu dokumentów w zwi?zku z aplikacj? na studia.W naszej bazie znajdziesz szczegó?owy opis uczelni wy?szych w tym najlepszych uczelni w Polsce I za granic?.
Kategoria:   Nauka i edukacja

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. MATURA Z MATEMATYKI, DZI?KI NAM MATEMATYKA STAJE SI? PRZYST?PNIEJSZA
www.maturazmatematyki.pl

Nowa matura - matematyka: z nami matura z matematyki nie sprawi Ci zadnych problemow, w koncu matematyka nie jest tylko dla orlow.

MATURA Z MATEMATYKI, DZI?KI NAM MATEMATYKA STAJE SI? PRZYST?PNIEJSZA
www.maturazmatematyki.pl
Nowa matura - matematyka: z nami matura z matematyki nie sprawi Ci zadnych problemow, w koncu matematyka nie jest tylko dla orlow.

www.maturazmatematyki.pl
Kategoria:   Nauka i edukacja

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Instytut Psychologii Procesu
Oferta Instytutu Psychologii Procesu obejmuje m.in. warsztaty nauczycieli zagranicznych, cykle szkoleniowe, superwizje, warsztaty rozwoju osobistego, zaj?cia popo?udniowe (np. Sztuka budowania zwi?zków, Czy samodzielno?? musi oznacza? samotno???). Wszystkie zaj?cia, kursy oraz szkolenia psychoterapeutyczne prowadzone s? przez dyplomowanych nauczycieli pracy z procesem lub studentów Programu Licencyjnego IPP.
Kategoria:   Zdrowie

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Wy?sza Szko?a Techniczna w Katowicach - Architektura Wn?trz, Architektura Urbanistyka, Budownictwo,
Wy?sza Szko?a Techniczna w Katowicach, jest pierwsz? w regionie, niepubliczn? wy?sz? uczelni?, która rozpocz??a kszta?cenie in?ynierów na kierunku ARCHITEKTURA I URBANISTYKA oraz licencjatów i magistrów na kierunku ARCHITEKTURA WN?TRZ. Ponadto uczelnia prowadzi kierunki: BUDOWNICTWO - studia in?ynierskie, GOSPODARKA PRZESTRZENNA – studia in?ynierskie, WZORNICTWO - projektowanie mody, bi?uterii - studia licencjackie oraz GRAFIKA – studia jednolite magisterskie. Bior?c pod uwag? bie??ce potrzeby rynku uczelnia przygotowuje kszta?cenie na trzech nowych kierunkach: RE?YSERIA, AKTORSTWO, ADMINISTACJA.
Wy?sza Szko?a Techniczna w Katowicach zosta?a za?o?ona przez mgr in?. arch. Arkadiusza Ho?d?. Uczelnia posiada uprawnienia szko?y wy?szej nadane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2003 roku. Wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i zwi?zków uczelni niepublicznych pod numerem 143. Programy i plany studiów s? zgodne ze standardami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wy?szego.
Uczelnia otrzyma?a Certyfikat Wiarygodna Szko?a
Kierunki studiów:
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - 4-letnie studia in?ynierskie, w przygotowaniu uzupe?niaj?ce studia magisterskie ,
ARCHITEKTURA WN?TRZ - 4-letnie licencjackie, 2-letnie uzupe?niaj?ce studia magisterskie ,
BUDOWNICTWO - 4-letnie studia in?ynierskie
Specjalno?ci:
- Budownictwo mieszkaniowe
- Nowoczesne technologie
- Nieruchomo?ci
- Drogi i autostrady
- Renowacja i modernizacja
- Zarz?danie inwestycjami
WZORNICTWO - 4-letnie studia licencjackie
Specjalno?ci:
- Projektowanie mody
- Projektowanie bi?uterii
GOSPODARKA PRZESTRZENNA – 4-letnie studia in?ynierskie
Specjalno?ci:
- Architektura krajobrazu
- Inwestycje i nieruchomo?ci
- Transport i komunikacja
GRAFIKA – 5-letnie studia jednolite magisterskie
Specjalno?ci:
- animacja 3D, cyfrowa edycja wideo i monta?
- grafika reklamowa
- grafika komputerowa i multimedia
RE?YSERIA (kierunek w przygotowaniu)
AKTORSTWO (kierunek w przygotowaniu)
ADMINISTRACJA (kierunek w przygotowaniu

Studia Podyplomowe na kierunkach:
ARCHITEKTURA WN?TRZ - 3-semestralne,
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE - 2-semestralne.
ZARZ?DZANIE NIERYCHOMO?CIAMI I PO?REDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO?CIAMI - 2-semestralne

Ponadto uczelnia prowadzi :
• Kursy ArchiCADa ,
• Kursy AutoCADa,
• Kursy Rysunku,
• Kursy Adobe Photoshop,
• Kursy 3D Studio MAX.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Instytucje > Uczelnie
Nauka i edukacja > Instytucje > Uczelnie > Artystyczne
Nauka i edukacja > Instytucje > Uczelnie > Techniczne

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Ksi?garnia Internetowa Domowa - Ksi?garnia akademicka, prawnicza, ekonomiczna, Podr?czniki szkolne,
Ksi?garnia Internetowa Domowa.Ksi??ki - sprzeda? wysy?kowa lub z odbiorem w ksi?garni.Ksi?garnia Domowa jedn? z najwi?kszych i najta?szych. W ofercie 70 tys. artyku?ów: ksi??ki oraz podr?czniki.Wysy?amy tak?e przez Paczkomaty.Wykorzystuj?c internetowy kana? dost?pu nasi Klienci mog? zamawia? ksi??ki bezpo?rednio do domu lub odbiera? je w naszej ksi?garni. Szczególnie zach?camy do osobistego odbioru ksi??ek. Klient dokonuj?c takiego wyboru nie ponosi ?adnych kosztów, jest naszym zawsze mile widzianym go?ciem.
Kategoria:   Ksi?garnie

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Zarz?dzanie projektami studia podyplomowe
Jest to strona Wy?szej Szko?y Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Na stronie tej znajduj? si? informacje dotycz?ce rekrutacji, kierunków a tak?e kursów i szkole? oferowanych przez WSE Kraków m.in. Norweski nie tak obcy i Marketing w sieci. Uczelnia ta oferuje m.in kierunki : marketing internetowy, zarz?dzanie produkcj?, zarz?dzanie projektami, marketing miast, marketing miejsc – studia podyplomowe Kraków. Na stronie WSE mo?na znale?? informacje dotycz?ce nie tylko kierunków nauczania, ale tak?e rozwoju i wspó?pracy jaka zachodzi mi?dzy uczelni? i innymi jednostkami ?wiata biznesu, kultury i nauki, dzi?ki której uczelnia ta rozwija si? dynamicznie a jej studenci maj? mo?liwo?? pog??biania swoich pasji i zainteresowa?.
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie > Edukacyjne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Wy?sza Szko?a Integracji Europejskiej w Szczecinie
Wy?sza Szko?a Integracji Europejskiej w Szczecinie od ponad 10 lat zgodnie z europejskimi standardami organizuje studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, oraz studia podyplomowe. Za?o?ycielem uczelni jest Instytut Organizacji Przedsi?biorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" - jedna z najwi?kszych niemieckich instytucji. Holding ten skupia ponad 30 podmiotów edukacyjnych, co zapewnia naszej uczelni stabilny oraz przewidywalny rozwój.

Dzi?ki nieustannej, ci??kiej pracy grona profesorskiego oraz kadry naukowo-dydaktycznej rocznie mury naszej uczelni opuszcza coraz wi?ksza ilo?? absolwentów, a badania atrakcyjno?ci od lat plasuj? Wy?sz? Szko?? Integracji Europejskiej w pierwszej trójce prywatnych uczelni wy?szych w województwie zachodniopomorskim.
Kategoria:   Regionalne > Zachodniopomorskie > Szczecin > Nauka i edukacja > Uczelnie
Wed?ug miejscowo?ci > S

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Lotnictwo i kosmonautyka
Wymarzone studia in?ynierskie na wydziale lotnictwa s? dost?pne w Bydgoszczy. To w?a?nie Akademia Lotnicza w Bydgoszczy stworzy?a ten pasjonuj?cy kierunek. Lotnictwo i kosmonautyka to szansa dla m?odych osób na wspaniale wykszta?cenie.Wg ogólnopolskiego rankingu Akademia Lotnicza w Bydgoszczy to najlepszy wybór spo?ród uczelni oferuj?cych kierunki tego typu. Studia in?ynierskie na wydziale lotnictwa pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry to szansa na solidne wykszta?cenie.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Fotografia > Edukacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com