Linki [Tag : szkolenie]
Sortuj wg :
1. ROZ?, Rzeszowski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski - s/y Rzeszowiak
ROZ?, Rzeszowski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski - s/y Rzeszowiak
ROZ?, Rzeszowski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski - rozk?ad rejsów Rzeszowiaka, czartery, szkolenia, patenty, rejsy morskie, wolna koja, sta?e, ?eglarstwo, czartery jachtów, rejsy po ca?ym ?wiecie. Z nami zaznasz przygody!!! Serdecznie zapraszamy do wzi?cia udzia?u w naszych rejsach. Wi?cej szczegó?ów na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja > Sporty wodne
Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja > Sporty wodne > Stocznie jachtowe
Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja

Data dodania: Jun 29, 2008 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 104
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Biuro ?EGLARSKIE: rejsy, obozy m?odzie?owe, szkolenia ?eglarskie, czarter jachtów
Nasze Biuro ?eglarskie ju? od 9 lat organizuje rejsy rekreacyjne i szkoleniowe (na patent ?eglarza jachtowego) dla m?odzie?y i doros?ych na Mazurach. Organizujemy równie? imprezy dla firm. W swojej ofercie posiadamy tak?e: kursy na patent sternika jachtowego, rejsy rekreacyjne po Ba?tyku i zagranic? (W?ochy, Chorwacja, Grecja i in.), rejsy sta?owe (tak?e na patent ISSA) na Ba?tyku, M.Pó?nocnym i ?ródziemnym, czarter jachtów na Mazurach, Ba?tyku, w innych krajach (W?ochy,Chorwacja,Grecja i in.).
Zapraszamy do zapoznania si? z ca?? nasz? ofert? na: www.blekitnypiotrus.pl
Kategoria:   Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja > Sporty wodne
Regionalne > Ma?opolskie > Tarnów > Turystyka
Dobra konsumpcyjne > Sport i rekreacja

Data dodania: Sep 12, 2008 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Spawanie
O?rodek Techniki Spawalniczej oferuje spawanie stali elektrodami otulonymi oraz spawanie aluminium i jego stopów elektrod? topliw? w os?onie gazów oboj?tnych. Posiadaj?c Atest i Licencj? Instytutu Spawalnictwa w na szkolenie i egzaminowanie spawaczy, przeszkoli? i uprawni? do dzisiaj ponad 3 tysi?ce osób, które zasili?y lubuskie, wielkopolskie i dolno?l?skie przedsi?biorstwa.
Kategoria:   Produkty przemys?owe > Automatyka

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Certyfikowane szkolenia i kursy pierwszej pomocy w Lublinie
Firma Medikurs oferuje szeroki asortyment certyfikowanych szkole? w zakresie pierwszej pomocy. Przyk?adamy szczególn? uwag? do zaj?? teoretycznych i k?adziemy du?y nacisk na ?wiczenia praktyczne. Zapewniamy indywidualne podej?cie do ka?dego klienta, gwarantujemy wysok? jako?? us?ug oraz konkurencyjne ceny. Chcemy jak najlepiej spe?ni? oczekiwania naszych klientów, dlatego te? umo?liwiamy zmiany poszczególnych pozycji programowych kursu tak, aby zaj?cia obejmowa?y tematyk?, która najbardziej interesuje naszych klientów. Doje?d?amy do kursantów i prowadzimy ?wiczenia praktyczne na sprz?cie wysokiej jako?ci. Medikurs - nauka jeszcze nigdy nie by?a tak przyjemna i tak prosta!


Oferujemy kursy:
- Podstawowy kurs pierwszej pomocy.
- Rozszerzony kurs pierwszej pomocy.
- Kurs podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS/AED).
- Kurs pediatryczny.
- Kurs pierwszej pomocy w urazach.
- Kurs pierwszej pomocy dla przedszkolaków i uczniów kszta?cenia zintegrowanego.
- Kurs pierwszej pomocy dla uczniów szkó? podstawowych.
- Kurs pierwszej pomocy dla uczniów szkó? gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.
- Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i wychowawców.
- Kurs pierwszej pomocy dla kierowców.
- Kurs indywidualny (dostosowany do potrzeb kursanta).
- Kurs aktualizuj?cy umiej?tno?ci udzielana pierwszej pomoc.
- Kursy Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

Zapraszamy do skorzystania z oferty!

Wi?cej na: www.medikurs.pl
Kategoria:   Nauka i edukacja
Regionalne > Lubelskie
Regionalne > Lubelskie > Lublin > Nauka i edukacja

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. kursy i szkolenia
Nasz internetowy katalog prezentuje ofert? kursów i szkole? dotycz?cych najró?niejszych dziedzin. Od kursów BHP, poprzez kursy informatyczne, j?zykowe, biznesowe a? do hobbystycznych, czy interpersonalnych.Zapraszamy.
Znajd? kursy i szkolenia efs HR dla Siebie kursy, szkolenia oferty,

Kursy dla Ciebie. Szkolenia zapewniaj?ca sukces - oferty firm szkoleniowych. Znajd? kurs w bazie ofert kursów i szkole?. Firmy szkoleniowe oraz o?rodki szkoleniowe
Kategoria:   Nauka i edukacja
Nauka i edukacja > Technika > Elektronika > Kursy
Regionalne > Dolno?l?skie > ?widnica > Komputery i Internet

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Coaching grupowy
Uwa?asz, ?e zarz?dzana przez ciebie grupa nie jest wydajna? Mo?e powiniene? zabra? si? za siebie, proponujemy doskona?e szkolenia mened?erskie, które b?d? niezapomniane i oczywi?cie dajemy gwarantowane skutki, które pomog? ci w pracy. Zarz?dzanie grup? jest wymagaj?ce a my to znacznie poprawimy.mened?er, coaching, zarz?dzanie, szkolenie, szkolenia, zespó?
Kategoria:   Nauka i edukacja > Ekonomia > Finanse

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Szkolenie okresowe bhp
Szkolenia bhp, czyli bezpiecze?stwo w pracy jest najwa?niejsze. W pracy jest wiele wa?nych elementów, a najwi?cej dba si? o to, by zarobi? jak najwi?cej pieni?dzy i wykonywa? dobrze swoje zadania. Jednak nie powinno si? zapomina? o bezpiecze?stwie pracy.W serwisie znajdziesz informacje dotycz?ce szkole? BHP oraz kursów. Szkolenia te s? niezwykle wa?ne, gdy? pozwalaj? na bezpieczn? prac?. Ich zadaniem jest przede wszystkim przekazanie ludziom informacji na temat bezpiecze?stwa pracy.
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron > Kursy i poradniki

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. ARBIZ - Szkolenia unijne Szkolenia biznesowe kursy e-learning fundusze unijne strukturalne dotacje
Prowadzimy szkolenia biznesowe oraz specjalistyczne szkolenia unijne w przystepnej formie wyk?adowo-warsztatowej, stacjonarne i korespondencyjne. Szkolenia odbywaj? si? w Poznaniu oraz na terenie ca?ego kraju.

Nasze motto; Pracujemy na Twój sukces

Szkolenia unijne:

1. Specjalista ds. Funduszy unijnych z Akredytacj? - szkolenie stacjonarne i korespondencyjne
2. Kurs pisania wniosków unijnych
Kategoria:   Regionalne > ?wi?tokrzyskie > Staszów > Nauka i edukacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Systemy zarz?dzania jako?ci?
Witryna Dr Halicki i Partnerzy zawiera niezb?dne informacje o us?ugach i ofercie firmy w zakresie szkole?, konsultingu i wdra?ania ró?norodnych systemów kontroli wewn?trznej oraz systemów zarz?dzania zgodnych z Polsk? Norm? oraz normami mi?dzynarodowymi ISO. Firma kieruje swe us?ugi do wszystkich przedsi?biorstw i organizacji zainteresowanych w podnoszeniu jako?ci oferowanych towarów i us?ug.
Kategoria:   Nauka i edukacja > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Akademia Espresso szkolenia kursy espresso kawa
Akademia Espresso to pierwszy w Polsce usystematyzowany cykl szkole?, obejmuj?cy szerok? tematyk? ‘coffee business’.
Od 2000 roku szkolimy baristów, pracowników i managerów kawiarni, dziel?c si? nasz? wiedz? i do?wiadczeniem w dziedzinie przyrz?dzania i serwowania kawy, oraz funkcjonowania profesjonalnych lokali kawowych.
Szeroka oferta naszych szkole? obejmuje treningi baristów, szkolenia dla managerów i w?a?cicieli kawiarni, konsultacje, kalkulacje zwrotu inwestycji oraz audyty jako?ciowe funkcjonuj?cych ju? na rynku kawiarni, coffee barów i restauracji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chc? poszerzy? swoj? wiedz? w dziedzinie kawy i pozna? tajniki jej doskona?ego przygotowania, a tak?e tych wszystkich, którzy by? na bie??co z najnowszymi trendami w biznesie kawowym.
Kategoria:   Nauka i edukacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com