Linki [Tag : techniczne]
Sortuj wg :
1. Allianz D?browski Warszawa - Ubezpieczenia, Inwestycje, Emerytury
Je?li chcesz dobrze ubezpieczy? swoje mienie, ?ycie lub zapewni? opiek? zdrowotn? i bezpiecze?stwo finansowe swojej rodziny to dobrze trafi?e? – Allianz to najlepszy wybór. Jeste?my przekonani, ze nasza oferta ubezpieczeniowa spe?ni Twoje oczekiwania. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo i szerok? gam? produktów ubezpieczeniowych. Oferujemy ubezpieczenia: maj?tkowe, na ?ycie, zdrowotne, emerytalne, komunikacyjne, jachtów, firm oraz gwarancje kontraktowe, Allianz OFE, fundusze inwestycyjne Allianz, pracownicze programy emerytalne, IKE i produkty Allianz Bank.
Kategoria:   Etyka biznesu

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. T?umaczenia na czeski
Fachowe centrum translacji Futura Centrum J?zykowe oferuje ró?norodne t?umaczenia z j?zyka czeskiego pism urz?dowych, specyfikacji medycznych i innych specjalistycznych dokumentów, wykonywane przez odpowiednio dobranych translatorów. Na naszej stronie internetowej mo?na znale?? szczegó?owy cennik, klienci mog? tak?e otrzyma? wycen?, stworzon? specjalnie dla swojego zamówienia.
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia > Wieloj?zyczne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. T?umaczenia z rosyjskiego
Futura Centrum J?zykowe stale wspó?pracuje z wieloma t?umaczami ró?norakich j?zyków i specjalno?ci z ca?ej Europy. Dzi?ki mo?liwo?ci ka?dorazowego doboru specjalisty z ró?nych, cz?sto niszowych bran?, wszystkie zlecenia s? przez nich traktowane indywidualnie. Gwarantuj? oni, ?e t?umaczenia dokumentów realizowa? b?d? najwy?szej klasy specjali?ci, cz?onkowie Polskiego Towarzystwa T?umaczy Przysi?g?ych i Specjalistycznych TEPiS oraz Naczelnej Organizacji Technicznej. Priorytetem biura jest szybkie tempo realizacji przek?adów oraz ich precyzja. Na stronie odnajdziemy szczegó?ow? propozycj? firmy , a tak?e kontakt do nich. U?atwia ona równie? otrzymanie niezobowi?zuj?cej wyceny przek?adu. Ka?dy klient ma mo?liwo?? uzyskania t?umaczenia przez Sie?, co gwarantuje szybki czas realizacji zamówienia. 
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia > Rosyjski
Komputery > Internet > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Agencja t?umacze? j?zyka francuskiego
W sprawnej dzia?alno?ci firm konieczne jest sta?e t?umaczenie wszelakich pism urz?dowych. Jednak?e w?ród propozycji biura przek?adów Supertlumacz.pl co? dla siebie znajd? nie tylko przedsi?biorcy, ale tak?e wszyscy, którzy potrzebuj? profesjonalnych przek?adów na francuski wszelkiego typu dokumentów, jak na przyk?ad listu motywacyjnego. Dla Zatrudnionych w centrum przek?adów Futura Centrum J?zykowe na pierwszym miejscu liczy si? zadowolenie klientów i dobra opinia o przedsi?biorstwie.
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia > Wieloj?zyczne
Regionalne > Pomorskie > W?adys?awowo > Biznes
Regionalne > Mazowieckie > Warszawa > Nauka i edukacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. T?umaczenia
Jeste?my zespo?em prawie sze??dziesi?ciu wspó?pracuj?cych osób - t?umaczy, filologów, lingwistów, specjalistów w konkretnych dziedzinach t?umaczenia. Biuro T?umacze? Glob oferuje Pa?stwu szeroki pakiet us?ug, m.in. t?umaczenia pisemne, t?umaczenia ustne symultaniczne, t?umaczenia ustne konsekutywne, przysi?g?e i zwyk?e (niepo?wiadczone), kompleksow? obs?ug? konferencji. Wykonujemy t?umaczenia o ró?norodnej tematyce w 41 j?zykach.
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com