Linki [Tag : transport]
Sortuj wg :
1. Przeprowadzki firm
Przeprowadzki firm oferuj? cz?sto przedsi?biorstwa transportowe. Na rynku istnieje du?y popyt na przeprowadzki firm. Nasycenie rynku widoczne jest przy kampaniach linków sponsorowanych, gdzie koszt klikni?cia w „przeprowadzki firm” jest do?? znaczny.Je?li Warszawa jest twoim miejscem zamieszkania, a ty musisz dokona? przeprowadzki i nie masz w?asnego samochodu, to mo?e by? to dla ciebie problem. Na ratunek mog? ci przyby? firmy organizuj?ce przeprowadzki na terenie stolicy.
Kategoria:   Us?ugi > Wed?ug miejscowo?ci

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Transport Polska, us?ugi transportowe - Speed-Trans
SPEED-TRANS - Transport Polska - szybko, pewnie, bezpiecznie. Zapewniamy profesjonalne us?ugi, gwarantujemy terminowe dostawy oraz doradztwo spedycyjno - transportowe. Zatrudniamy najwy?szej klasy fachowców w dziedzinie transportu. Bazujemy tylko na do?wiadczonych kierowcach i przewo?nikach. Jeste?my firm? nowoczesn?, wyros?? z grona tradycyjnych firm przewozowych.
Kategoria:   Logistyka i transport > Samochodowy
Logistyka i transport > Spedycja
Logistyka i transport

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Firma Budowlana MAJERCZAK - przewierty, kanalizacje, wodoci?gi, us?ugi transportowe
Firma Budowlana Majerczak
Przewierty sterowane , kanalizacje,wodoci?gi ,us?ugi transportowe - przewozy ponadnormatywne , ponadgabarytowe

Wykonujemy budowy uzbrojenia podziemnego takie jak:
- wodoci?gi
- kanalizacje
- gazoci?gi
- sieci teletechniczne.

Specjalno?ci? firmy jest wykonywanie przewiertów pod przeszkodami terenowymi
dla wszystkich podziemnych mediów.
?wiadczymy równie? us?ugi transportowe materia?ów budowlanych sypkich i sprz?tu budowlanego
(przewozy ponadgabarytowe , ponadnormatywne do 40t)

Szczegó?y na naszej stronie www.majerczak.pl
Kategoria:   Budownictwo > Drogowe

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Przewóz mebli Kraków
Przeprowadzki Stachurski - kompleksowe przeprowadzki. Szybko, solidnie i tanio. Oferujemy bezpieczny transport mebli i wszelkiego mienia. Zasi?g naszej dzia?alno?ci obejmuje ca?y kraj oraz przeprowadzki poza granicami kraju. W zakresie naszej oferty le?y przewóz mebli, urz?dze?, maszyn, ca?ego dobytku klientów. Zajmujemy si? tak?e wywozem oraz utylizacj? niechcianych i zb?dnych przedmiotów.
Kategoria:   Logistyka i transport

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Firma przeprowadzkowa Kraków
Tanie przeprowadzki, firma oferuje gratisow? wycen? dla klientów Poznania oraz dostarcza darmowe kartony. Przy przygotowaniu przeprowadzki uwzgl?dniana jest punkt wyj?ciowy i docelowy,typ transportowanych przedmiotów i w?a?ciwy dla klienta termin zako?czenia. Na pro?b? klientów firma zajmie si? pakowaniem mienia i utylizacj? np. niepotrzebnych dokumentów. Z kolei niskie ceny i 20-letnie do?wiadczenie skutkuj? pozytywn? opini? dotychczasowych klientów.
Kategoria:   Regionalne > ?l?skie > Gliwice > Biznes

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Transport, przewóz towarów, przeprowadzki Jelenia Góra
Firma Trans-pol ?wiadczy us?ugi transportowe krajowe i zagraniczne pojazdami o ?adowno?ci do 2 ton. Wykonujemy przeprowadzki
kompleksowe, transport towarów oraz inne us?ugi zwi?zane z transportem. Dzi?ki doskona?ej lokalizacji jeste?my w stanie szybko
i sprawnie przewie?? towar do Czech i Niemiec, a tak?e innych pa?stw Unii Europejskiej. Istniejemy na rynku od 1992 r. W okresie tym
nabrali?my du?ego do?wiadczenia w zakresie obs?ugi transportu i sprawnego realizowanie nietypowych us?ug transportowych.
Nasza specjalno?ci? jest ekspresowy transport towarów do pa?stw Europy zachodniej oraz transport przedmiotów
nietypowych takich jak sejfy, maszyny, pianina czy inne urz?dzenia. Wszystkie zlecenia transportowe realizujemy w miar? mo?liwo?ci i profilu dzia?alno?ci klienta.
Kategoria:   Logistyka i transport > Samochodowy
Regionalne > Kujawsko-pomorskie > Bydgoszcz > Transport

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Przewóz paczek francja
Je?li planujesz wyjazd za granic? do Francji, Anglii, Niemiec lub Holandii i szukasz komfortowego i co wa?ne bezpiecznego transportu, to oferta firmy K&K ?urawscy jest specjalnie dla Ciebie. ?wiadczymy us?ugi transportu mi?dzynarodowego z Polski do krajów wymienionych powy?ej. Wozimy nie tylko pasa?erów, ale równie? towary, jak paczki, zwierz?ta, auta i inne. Nasz busy posiadaj? wszelkie aktualne przegl?dy i atesty co zapewnia bezpieczn? podró?. Oferujemy tak?e przeprowadzki do Francji, Anglii itd. Nie czekaj ju? d?u?ej, zapoznaj si? ze szczegó?ow? ofert? na naszej stronie.
Kategoria:   Logistyka i transport > Samochodowy
Logistyka i transport > Spedycja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. transfery lotniskowe (Berlin, Lubeka, Hambirg...)
Zajmujemy si? transferami lotniskowymi w rejonie pó?nocnych Niemiec i zachodnio-pó?nocnej Polski. Oczywi?cie wszelkie wyjazdy czarterowe w regionie równie?. Oferujemy przejazdy zwyk?ymi taksówkami, jak i autami na sze?? osób, np grand voyagery lub klasyczna sze?ciodrzwiowa limuzyna volvo.
Zapraszamy!
Zawsze atrakcyjne ceny
szczegó?y na stronach www.viptaxi.pl
www.go2berlin.pl
Kategoria:   Logistyka i transport > Samochodowy
Zakupy > Sport i turystyka
Wypoczynek > Turystyka > Transport

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Przeprowadzki Warszawa
Specjalno?ci? firmy Lutek-Trans s? przeprowadzki i inny transport w Warszawie. Jednak?e w ci?gu ostatnich lat zdecydowali?my si? równie? oferowa? nasze us?ugi transportowe na terenie ca?ego kraju. Dzi?ki nowoczesnemu taborowi samochodowemu oraz wykwalifikowanej kadrze pracowniczej jeste?my w stanie sprosta? ka?demu zleceniu, zawsze na czas i zawsze pe?ni profesjonalnie. Nasze auta wyposa?one s? w windy samo-za?adowcze o masie 750 kg, a z kierowc? zawsze mo?na si? skontaktowa? przez telefon komórkowy. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo przeprowadzki krajowe firm oraz osób prywatnych, jak równie? transport mebli, AGD czy innych towarów. Je?li potrzebujecie transportu w Warszawie, zapraszamy do Lutek-Trans.
Kategoria:   Logistyka i transport > Samochodowy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Transport mi?dzynarodowy
Paganini - Transport, spedycja, logistyka. Firma z ponad 10-cio letnim sta?em na rynku transportu towarów. Oferujemy transport krajowy i mi?dzynarodowy. Nasze kompleksowe us?ugi obejmuj? transport, roz?adunek i przechowanie towaru w odpowiednich warunkach. Obecnie dok?adamy stara?, aby przy utrzymaniu standardu wykonywania powierzonych nam przedsi?wzi?? logistycznych obni?a? koszty rzeczywiste a co za tym idzie poprawia? efektywno??. ?adunki obs?ugujemy koncertowo.
Kategoria:   Logistyka i transport > Spedycja
Logistyka i transport > Samochodowy
Logistyka i transport > Wed?ug miejscowo?ci

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com