Linki [Tag : tworzenie stron www]
Sortuj wg :
11. Profesjonalne strony internetowe. Pozycjonowanie, projektowanie i tworzenie stron www. Hosting.
Oferujemy profesjonalne us?ugi zwi?zane z projektowaniem i tworzeniem stron internetowych, wykorzystuj?c najnowsze technologie. Ka?dy projekt jest tworzony indywidualnie i maksymalnie dostosowany do dzia?alno?ci
i wymaga? klienta. Nie korzystamy z gotowych rozwi?za?, przez co tworzone strony s? unikatowe.
Projektowanie i tworzenie stron www (wizytówki, szablony na aukcje,
serwisy samoobs?ugowe CMS, sklepy internetowe). Pozycjonowanie stron
internetowych. Us?ugi graficzne, DTP (tworzenie logotypów, wizytówek,
folderów, plakatów). Hosting. Wirtualne wycieczki (panoramy, prezentacje
multimedialne).
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

12. Konta E-mail
Firma ResWebsites specjalizuje si? w us?ugach przede wszystkim z zakresu tworzenia oprogramowania a tak?e nowoczesnych witryn internetowych dla przedsi?biorstw oraz instytucji. W ofercie firmy znajduj? si?: oryginalne serwisy internetowe posiadaj?ce atrakcyjne domeny internetowe, zaawansowane systemy internetowe oraz systemy zarz?dzania tre?ci?, a tak?e firmowe konta poczty elektronicznej. Zapraszamy do skorzystania z us?ug.
Kategoria:   Komputery > Internet > Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

13. Tworzenie stron WWW - Freelancer Portfolio - Piotr Nalepa
Prezentacja oferty zdolnego webmastera, webdevelopera i grafika. Na stronie mo?na znale?? informacje na temat Piotra Nalepy oraz zapozna? si? z jego pracami i ofert? us?ug. Specjalizacj? jego jest tworzenie stron opartych na systemie CMS Joomla! oraz modyfikacje i tworzenie komponentów i modu?ów do tego systemu.
W swojej ofercie posiada równie? us?ugi: tworzenia sklepów internetowych opartych o systemy Joomla-Virtuemart, OsCommerce, Magento; projektowanie usability stron WWW oraz nowych rozwi?za? komunikacji z u?ytkownikiem strony WWW.
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron > Us?ugi kompleksowe
Komputery > Internet > Tworzenie stron > U?yteczno?? > Blogi

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

14. Projektowanie stron WWW i aplikacji internetowych
Projektujemy i tworzymy strony www, a tak?e aplikacje internetowe i okienkowe, w tym sklepy internetowe. Od 10 lat jeste?my obecni w bran?y IT w Krakowie. Zapewniamy kompleksow? obs?ug? informatyczn? firm w Krakowie i okolicach. Projektowanie i tworzenie stron internetowych, serwis komputerów i sprzeda? komputerów, to zakres naszych us?ug informatycznych. POLIMAN Kraków
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron > Us?ugi kompleksowe
Komputery > Firmy
Komputery > Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

15. tworzenie stron warszawa
Zajmujemy si? tworzeniem stron internetowych w technologiach PHP, ASP.NET, JavaScript, AJAX, Flash oraz pozycjonowaniem stron internetowych. Specjalizujemy si? g?ównie w budowaniu stron www dla firm oraz sklepów internetowych. Wykonane przez nas strony mo?ecie Pa?stwo obejrze? w dziale Portfolio. W sk?ad naszej grupy wchodzi programista PHP i ASP.NET, programista Flash, grafik komputerowy oraz osoba odpowiedzialna za pozycjonowanie stron. [url=http://limis.pl]tworzenie stron[/url]
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

16. Reklama internetowa Siemianowice
Reklama internetowa to p?atna forma promocji wykorzystywana w sieci internetowej. Pod wzgl?dem dzia?ania mo?emy podzieli? j? na reklam? kszta?tuj?c? wizerunek oraz reklam? akwizycyjn?. Reklama kszta?tuj?ca wizerunek ma na celu zwi?kszenie ?wiadomo?ci marki oraz zmian? preferencji zakupowych. Tego rodzaju reklama jest wy?wietlana jak najwi?kszej liczbie odbiorców.
Kategoria:   Komputery > Internet > Promocja stron > Pozycjonowanie
Komputery > Internet > Tworzenie stron
Komputery > Programowanie > J?zyki > PHP

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

17. Digital Web Art - Strony WWW, Loga, Wizytówki
Firma Digital Web Art dzia?a na rynku od 2009 roku. Jej atuty to profesjonalne tworzenie nowoczesnych stron internetowych, projekty graficzne, logotypy firmowe oraz eleganckie wizytówki - od projektów po wykonanie. Nowo?? w ofercie - system do wysy?ania masowego mailingu. Wejd? i dowiedz si? wi?cej o internetowym marketingu! Mailer - system instalowany na Twoim serwerze! Brak op?at abonamentowych - sprawd? nasz? ofert? ju? dzi?!
Kategoria:   Marketing > Internetowy

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

18. Tworzenie stron internetowych
Projektowanie stron internetowych Kompleksowe wykonywanie, powstawanie i zaprojektowanie stron internetowych dla firm/dzia?alno?ci jednoosobowych/przedsi?biorstw, instytucji i ludzi osobistych. Przygotowane strony www s? unikatowe i perfekcyjnie dopracowana zarówno od strony wizualnej, jak równie? merytorycznej. Jak wygl?da tworzenie stron internetowych WWW? Kiedy posiadamy ju? zebrane potrzebne materia?y i doprecyzowane szczegó?y projektu, przechodzimy do przygotowania szablonu do strony www. Gotowy projekt zostaje wys?any do Pa?stwa. Nastepnie oczekujemy na zatwierdzenie projektu lub nanosimy na nim zmiany, tak by efekt finalny w pe?ni spe?nia? Pa?stwa nadzieja. Nast?pnym krokiem jest wykonanie w?a?ciwej cz??ci strony czyli przygotowanie wszystkich pozosta?ych podstron i odpowiednie wype?nienie ich tre?ci?. Na sam koniec pozostaje przetestowanie dzia?ania uruchomienie strony pod w?a?ciwym adresem w Internecie. Projektowanie stron internetowych w wi?kszo?c przypadków trwa 5 - 14 dni.
Kategoria:   Komputery > Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

19. strony www
Agencja reklamowa z Warszawy oferuj?ca tworzenie stron www oraz ich reklam? w wyszukiwarkach internetowych.Oferujemy tak?e przeprowadzenie kompleksowej kampanii reklamowej w Internecie,pozycjonowane, boksy reklamowe,mailing, reklama na portalach i komunikatorach,marketing wirusowy oraz prezentacje. Zapraszamy na nasz? stron? www , tam poznasz szczegó?y naszej oferty na tworzenie ,reklam? i promocj? stron internetowych.
Kategoria:   Marketing > Reklama > Agencje

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

20. KURIER ?�?�D??. Kwiaty na telefon. Przesy?�ki kurierskie.
Celem firmy KURIER ?ÓD? jest oszcz?dno?? czasu i pieni?dzy naszych klientów. Oferujemy transport przesy?ek kurierskich w województwie ?ódzkim (kurier ?ódzkie) oraz na terenie ca?ego kraju (kurier Polska). Oferujemy równie? dostaw? kwiatów na telefon (kwiaty ?ód?) oraz tworzenie profesjonalnych stron www . Transport przesy?ek kurierskich gwarantujemy tego samego dnia w czasie do 90 minut na terenie ca?ej ?odzi, natomiast w kraju do 24h. Przesy?ki krajowe oraz lokalne w ?odzi i okolicach dostarczane s? w mo?liwie jak najszybszym czasie, bez zb?dnej zw?oki, a szczegó?y dostawy zawarte s? w zak?adce us?ug kurierskich. www.kurierlodz.pl Posiadamy procedury dla przesy?ek kurierskich, wymagaj?cych mi?dzy innymi szczegó?owej weryfikacji danych osobowych odbiorcy. Klienci indywidualni oraz ma?e firmy nie maj? si?y przetargowej w negocjacjach z du?ymi firmami kurierskimi, gdy? nie s? w stanie zagwarantowa? odpowiednio wysokiego wolumenu przesy?ek. Tym samym nie maj? szans na otrzymanie zni?ek na ?wiadczone us?ugi kurierskie. Firma kurierska „Kurier ?ód?” posiada us?ugi kurierskie charakteryzuj?ce si? du?? elastyczno?ci?, wysok? jako?ci? oraz przyst?pn? cen?. Nasza firma kurierska udowadnia, ?e profesjonalna i rzetelna obs?uga klienta nie musi by? droga. Coraz wi?cej klientów zaczyna decydowa? si? na korzystanie z naszych us?ug. Nasza kwiaciarnia internetowa to grupa aktywnych, pomys?owych, pracuj?cych z pasj? ludzi, którzy uk?adanie kwiatów traktuj? jak prawdziw? sztuk?. Kurier kwiatowy, gwarantuje pe?n? dyskrecj?. Dostawa ró? na telefon, bukietów lub wi?zanek jest realizowana w mo?liwie najszybszym tempie. Kwiaty na telefon to najlepszy sposób, by sprawi? przyjemno?? bliskiej osobie.Projektowanie i tworzenie naszych stron internetowych oparte jest na platformie Joomla. Tworzenie stron www jest w pe?ni profesjonalne i szyte na miar? dla ka?dego klienta. Klient nie ponosi kosztów do póki w pe?ni nie zaakceptuje projektu.
Kategoria:   Regionalne > Podlaskie > ?om?a > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
New Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com