Linki [Tag : wentylacja]
Sortuj wg :
1. TOP AIR-SOFIK
Firma nasza powsta?a w Polsce w kwietniu 1996 roku. Klimatyzacj?, ch?odnictwem zajmowali?my si? przez przez wiele lat, w tym 20 lat w Afryce równikowej. Tam te? stosowali?my technologi? kana?ów z p?yt z we?ny szklanej FIB-AIR®, któr? tu w Polsce wprowadzili?my jako pionierzy. Na Polski rynek wprowadzili?my materia? najwy?szej ?wiatowej klasy, materia? z najwy?szej pó?ki i z prawie 50 letni? histori?. Pierwsze instalacje z tej p?yty powsta?y we Francji pod koniec lat 60-tych. Od kilku lat sprzedajemy ten materia? pod nazw? w?asn? TOP AIR/CLV 284. P?yta TOP AIR/CLV 284 to najlepszy ?wiatowej klasy materia? na kana?y wentylacyjno-klimatyzacyjne, to po prostu TOP technologia. Pracuj z nami a b?dziesz na TOP-ie.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Instalacje > Grzejnictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. iceone.pl - Forum ch?odnictwo klimatyzacja
Wiele informacji z dzienin klimatyzacji, ch?odnictwa i wentylacji. Na forum b?dziesz móg? zada? pytanie ekspertom oraz porozmawia? z fachowcami. W razie problemów z wentylacj?, klimatyzacj? czy ch?odnictwem mo?esz liczy? na nasz? pomoc. Klima, nawiewy, ogrzewania to nasza pasja. Tylko my rozwi??emy twoje problemy ! Zadaj pytanie i czekaj na odpowied?
Kategoria:   Motoryzacja > Cz??ci i akcesoria

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Instalacje sanitarne
Firma Zinstal z Zielonej Góry oferuje us?ugi wykonawcze w zakresie wykonania i remontów wewn?trznych instalacji wody ciep?ej, zimnej i cyrkulacji w pe?nym zakresie. Firma posiada w?asne narz?dzia i sprz?t do wykonywania instalacji sanitarnych. Kolejnym atutem firmy s? instalacje centralnego ogrzewania, gazowego oraz ciep?a technologicznego. Nasze realizacje wykonywane s? w oparciu o najwy?szej klasy urz?dzenia (Purmo, Brugmann, Cosmo Nova, Danfoss). Opieramy si? na niezawodnych systemach miedzi, rur stalowych oraz polipropylenu.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Klimatyzacja
Klimamarket - internetowy sklep z szerokim asortymentem z bran?y klimatyzacji i wentylacji. Klimatyzatory, wentylatory, nagrzewnice, kurtyny powietrzne oraz ca?a gama akcesoriów i materia?ów monta?owych. Za g?ówny cel postawili?my sobie dostarczenie produktów wysokiej jako?ci, w wyj?tkowo atrakcyjnych cenach i mo?liwie najkrótszym terminie.
Dzi?ki zastosowaniu nowoczesnych systemów zarz?dzania informacj?, oraz obserwacjom ?wiatowych trendów, uda?o nam si? maksymalnie obni?y? koszty obs?ugi sprzeda?owej.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród > Artyku?y gospodarstwa domowego

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Termostaty pokojowe
Handlujemy termostatami najwy?szej ?wiatowej jako?ci, firma BH RES z Rzeszowa w swoim asortymencie posiada termostaty pokojowe programowalne oraz te nie wymagaj?ce programowania. Termostaty cyfrowe oraz elektroniczne. Na naszej stronie internetowej znajdziecie Pa?stwo wi?cej szczegó?ów dotycz?cych oferowanych przez nasz? firm? produktów wi?c zapraszamy.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Klimatyzacja
Od 10 lat zajmujemy si? dystrybucj? oraz monta?em urz?dze? s?u??cych do klimatyzacji, filtrowentylacji, klimy, wentylacji pomieszcze?, nasza dzia?alno?? obejmuje zarówno du?e obiekty (hale przemys?owe, lotniska, galerie handlowe) jak i mniejsze obiekty (biura, domy prywatne, ma?e firmy). Od 5 lat zajmujemy si? dystrybucj? wysokiej jako?ci urz?dze? klimatyzacyjnych firmy Carrier Toshiba której jeste?my oficjalnym partnerem handlowym
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Energia > ?ród?a odnawialne

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Kana?y wentylacyjne
Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza w budynku. Sprawnie dzia?aj?ca wentylacja pozwala skutecznie usuwa? dwutlenek w?gla, par? wodn?, alergeny oraz zapachy unosz?ce si? w powietrzu wewn?trz pomieszcze?. Skuteczno?? wentylacji zale?y od w?a?ciwego doprowadzenia ?wie?ego powietrza z zewn?trz do budynku, zapewnienia odpowiedniego przep?ywu pomi?dzy pomieszczeniami i sprawnego usuni?cia zanieczyszczonego powietrza.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Wed?ug miejscowo?ci > B
Regionalne > Kujawsko-pomorskie > Bydgoszcz > Budownictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Klimatyzacja
CentroClima Kraków. Centrum klimatyzacji i wentylacji po?arowej. Kompleksowa pomoc w zakresie projektowania i wdra?ania sytemów klimatyzacji i wentylacji. W ofercie klimatyzatory i wentylatory uznanych firm. Monta? i serwis instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Nasza wiedza i doswiadczenie pozwalaj? na sprawna i szybka realizacj? zlece? wykonawczych. Firma CentroClima Sp. z o.o. zawdzi?cza swój sukces aktywnej wspó?pracy ze swoimi klientami. Zgodnie z filozofi? naszej firmy, za g?ówny cel stawiamy sobie zadowolenie naszych klientów.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Ogrzewanie
Od ponad 50 lat firma zaspokaja potrzeby klientów w zakresie urz?dze? wentylacyjnych i grzewczych. Specjalizujemy si? w produkcji: wentylatorów dachowych, osiowych, promieniowych i kana?owych, a tak?e nagrzewnic i wymienników ciep?a oraz innych urz?dze? grzewczo-wentylacyjnych. Zaufa?y nam dziesi?tki tysi?cy odbiorców w Polsce i za granic?. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów, ich zadowolenie i sukces poprzez oferowane produkty, us?ugi i doradztwo. Firma dzia?a od ponad 50 lat i ponosi bardzo du?e nak?ady inwestycyjne, co pozwala na elastyczne reagowanie na wymagania odbiorców, szybkie wdra?anie nowo?ci oraz oferowanie konkurencyjnych cen na urz?dzenia grzewcze i wentylacyjne.
Kategoria:   Regionalne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Klimatyzacja Kraków
Jeste?my autoryzowanym instalatorem produktów firmy Mitsubishi Electric. Realizujemy kompleksowo instalacje klimatyzacji Mitsubishi Electric i wentylacji w budynkach biurowych, przemys?owych, u?yteczno?ci publicznej oraz mieszkalnych. W naszej ofercie znajduj? si?: klimatyzacja, stropy ch?odz?ce, wentylacja mechaniczna, kolektory s?oneczne, monta? i serwis. Obszar naszej dzia?alno?ci to Kraków i okolice.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Klimatyzacja i ch?odnictwo
Budownictwo > Wed?ug miejscowo?ci
Energia > ?ród?a odnawialne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 3 [Następna >]


Strona Główna      Nowości      Popularne wpisy      Najlepiej oceniane      Dodaj wpis      Aktualizuj wpis      Zostań oceniony      Ulepsz wpis
Copyright © 2006 www.feedology.com - 2006- 2009
jafse.com