Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Meco - twój zintergrowany ?wiat
Meco System Sp. z o.o. Projektuje i produkuje urz?dzenia i systemy s?u??ce ochronie obiektów i mienia od 1992 roku. Specjalizujemy si? w rozwi?zaniach z zakresu monitoringu i zarz?dzania bezpiecze?stwem oraz ochron? obiektów wymagaj?cych szczególnego nadzoru takich jak:wi?zienia, banki,laboratoria,bazy paliwowe,bazy wojskowe itp

Firma posiada w?asny pion rozwoju zatrudniaj?cy do?wiadczonych projektantów wspó?pracuj?cych z akredytowanymi jednostkami badawczymi, a wszystkie urz?dzenia produkowane przez MECO opracowywane s? zgodnie z obowi?zuj?cymi normami bezpiecze?stwa, co potwierdzone zosta?o odpowiednimi certyfikatami.

Ci?g?a praca nad nowymi konstrukcjami oraz dostosowanie wzornictwa do wysokich wymaga? klientów sprawiaj?, i? nasze urz?dzenia s? wykorzystywane przez stale powi?kszaj?ce si? grono odbiorców.
Kategoria:   Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona
Elektronika i elektrotechnika

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. KONTROLA CZASU PRACY
Trudno w XXI wieku nie wspiera? si? inteligentnymi systemami tamimi jak np. rejestracja czasu pracy. W przedsi?biorstwach wymagane jest prowadzenie ewidencji przepracowanych godzin pracowników. Coraz popularniejsze stosowanie urz?dze? do RCP, a tak?e ca?ych systemów do kontroli czasu pracy, usprawnia obliczanie godzin pracy pracowników. Do niedawna spotykany tylko w filmach fantastycznych, a dzi? mo?liwy nawet w Twojej firmie :czytnik biometryczny.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje > Elektryczne
Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona
Dobra konsumpcyjne > Elektronika

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Atest sp. z o.o. Profesjonalne us?ugi bhp
Oficjalna strona firmy Atest sp. z o.o. ?wiadcz?ca profesjonalne us?ugi bhp. Wdra?anie systemów zarz?dzania bhp, certyfikowanie systemów zarz?dzania bhp. Zarz?dzanie ryzykiem zawodowym. Post?powanie powypadkowe i poinspekcyjne. Szkolenia bhp i biznesowe. Prowadzenie ca?o?ci spraw zwi?zanych z bhp Ponadto firma wspó?uczestniczy w podnoszeniu ?wiadomo?ci za?óg i pracowników s?u?by bhp przy wspó?pracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników S?u?by bhp
Kategoria:   Us?ugi
Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona
Komputery > Internet > Us?ugi

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Prywatny detektyw
Jeste?my firm? detektywistyczn? polecaj?c? swoje us?ugi w zakresie: sprawdzania wiarygodno?ci partnerów, sprawdzania stanu maj?tkowego, ochron? znaków towarowych, spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji, dokumentacji w sprawach rozwodowych i wielu innych.Poszukujemy osób zaginionych a w tym wypadku czas gra bardzo wa?n? rol?. Robimy tak?e ekspertyzy daktyloskopijne i grafologiczne. Rozwi??emy ka?dy twój problem.
Kategoria:   Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Ochrona mienia
Na co dzie? nie zdajemy sobie spraw?, jak wa?n? rol? w naszym ?yciu odgrywa instytucja ochrony jak i wszystkie tego typu firmy ochroniarskie. Firmy takie zajmuj? si? nie tylko ochron? mienia, ale tak?e ochron? osób i miejsc. Ochron? mienia nie tylko przed z?odziejami.ochrona, firma ochroniarska, biuro ochrony, agencja ochrony, ochroniarz, szko?a ochrony, ochrona osób, ochrona mienia, ochrona obiektów
Kategoria:   Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Ewidencja czasu pracy - systemy biometryczne
Firma BioSys proponuje w swojej ofercie czytniki biometryczne rejestruj?ce czas pracy pracowników. Metoda ta daje pracodawcy mo?liwo?? pe?nej oceny wydajno?ci poszczególnych pracowników oraz kontrol? nad ewentualnymi przypadkami ?amania regulaminu pracy. Ponadto systemy biometryczne mo?na integrowa? np. z systemami kontroli dost?pu oraz systemami alarmowymi.
Kategoria:   Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona
Dobra konsumpcyjne > Elektronika
Dobra konsumpcyjne > Biuro

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. lotnisko bydgoszcz parking
Przyznaje racje wszystkim, którzy twierdz?, ?e przy Bydgoskim lotnisku znajda lepsze parkingi. Ale klucz w tym, aby parkowanie by?o w miar? ekonomiczne i us?ugi ?wiadczone w ramach parkowania by?y na wysokim poziomie. A o to ju? trudno. Gwarantuje, ?e nie znajd? Pa?stwo w tej cenie lepszej oferty. Cena 9 dni parkowania to tylko sto z?otych, a obejmuje dwa transfery na lotnisko, i ewentualne naprawy samochodu.
Kategoria:   Us?ugi
Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona
Nauka i edukacja > Technika > Motoryzacja

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Alarmy Bydgoszcz
Firma TECHNIKA ALARMOWA powsta?a w 1999 roku. Firma specjalizuje si? w projektowaniu, monta?u, modernizacji oraz konserwacji Elektronicznych Systemów Zabezpiecze?. Firma posiada koncesj? Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji nr L-0738/01, autoryzacj? TECHOM-u do klasy SA 2 i SA 4 w zakresie projektowania elektronicznych systemów alarmowych.
Kategoria:   Us?ugi > Bezpiecze?stwo i ochrona
Budownictwo > Instalacje > Ochrony
Zdrowie > Regionalne

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: