Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Us?ugi > Doradztwo  

Popular Tags


Kategorie

Fundusze unijne (2)

Rachunkowo?? i podatki (5)

Wed?ug miejscowo?ci (1)


Linki
Sortuj wg :
1. Wró?ka
Profesjonalne wró?by z kart Tarota. Pomoc w podejmowaniu decyzji, dobre wrózby od dobrej wrózki. Zapraszam serdecznie - Wró?ka Otylia. Wró?by mi?osne, horoskopy partnerskie, numerologia partnerska, Tarot. Wró?by online, czyli wró?by przez internet pozwalaj? mi na dotarcie z pomoc? do ka?dego zak?tka Polski. Dzi?ki internetowi mog? oferowa? swoj? pomoc potrzebuj?cym i zagubionym ludziom, którzy nie wiedz? któr? drog? wybra?. Jeszcze raz zapraszam serdecznie - Otylia
Kategoria:   Us?ugi > Doradztwo
Wypoczynek > Rozrywka
Us?ugi

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 7 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Planeta S?owa
Planeta S?owa oferuje us?ugi z zakresu edycji, korekty i redakcji tekstu. Wykonujemy seo i copywriting, naming, materia?y tre?ciowe na potrzeby reklamowe, oferty handlowe, artyku?y do gazet i na strony www, pisma okoliczno?ciowe oraz wiele innych us?ug zwi?zanych z szeroko rozumianym s?owem w u?yciu. Je?li chcesz skorzysta? z naszych us?ug zapraszamy do zapoznania si? z nasz? stron? i szczegó?ow? ofert?.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Film > Recenzje
Nauka i edukacja > J?zykoznawstwo > Polonistyka
Us?ugi > Doradztwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Jak skutecznie obni?y? sk?adki ZUS w firmie
Prowadzimy szerokie doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej ze szczególnym uwzgl?dnieniem ograniczenia sk?adek ZUS dla firm.

Je?li chcesz odkry? i bez problemu zastosowa? we w?asnym biznesie skuteczn? metod? ograniczenia p?atno?ci comiesi?cznych - bardzo wysokich - sk?adek ZUS to zapoznaj si? z nasz? ofert? na serwisie www.maly-zus.pl Optymalizacja kosztów ZUS nale?y do najskuteczniejszych sposobów ograniczenia kosztów prowadzonej dzia?alno?ci. Na naszym serwisie znajdziesz niezb?dne informacje jak tego - zgodnie z prawem - dokona?. Odpowiemy Ci na wszystkie pytania w kwestiach takich jak: praca nak?adcza, mniejsze sk?adki ZUS, dzia?alno?? gospodarcza a umowa nak?adcza, ma?y ZUS i preferencyjne sk?adki ZUS.

Tu znajdziesz szczegó?owe instrukcje wype?niania druków ZUS - owskich w celu przerejestrowania ubezpieczenia i skorzystania z mo?liwo?ci op?acania ma?ych sk?adek ZUS. Je?eli dopiero zastanawiasz si? nad rozpocz?ciem dzia?alno?ci gospodarczej i w?asnego biznesu - podpowiemy Ci jak tego szybko i sprawnie dokona?.

Nasi Eksperci udziel? ponadto wszelkich odpowiedzi na Twoje pytania - je?eli nie znajdziesz na nie odpowiedzi na serwisie. I w ko?cu poznasz odpowied? na pytanie – Jak p?aci? mniejsze sk?adki ZUS? Poznasz sekret tysi?cy Przedsi?biorców, korzystaj?cych ju? z programu Optymalizacji sk?adek ZUS.
Kategoria:   Us?ugi > Doradztwo

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. Biuro rachunkowe w Bydgoszczy
Kancelaria podatkowa ADEP ?wiadczy kompleksowe us?ugi w zakresie obs?ugi podatkowej, ksi?gowej i kadrowej. Realizujemy projekty w zakresie doradztwa europejskiego sk?adaj?c wnioski o wsparcie unijne w ramach krajowych i lokalnych programów inwestycyjnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich pa?stwa zainteresowanych naszymi us?ugami na nasz? stron? internetow?.
Kategoria:   Us?ugi > Doradztwo

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Wypadek w pracy w Anglii Walii Irlandii Szkocji
Odszkodowanie za wypadek w pracy w Anglii Walii Irlandii Szkocji
Wypadek na terenie Anglii, Walii, Irlandii, Szkocji. Jurista kompleksowo zajmie si? wszystkimi formalno?ciami zwi?zanymi z dochodzeniem odszkodowa? za doznane obra?enia w wypadkach, które mia?y miejsce na terenie UK i Irlandii. Skontaktuj si? z nami je?eli mia?e?: wypadek w pracy, wypadek drogowy, wypadek obejmuj?cy transport publiczny, dozna?e? urazu sportowego czy aktu przemocy. W imieniu Klienta wyst?pujemy tak?e o: zwrot kosztów leczenia i opieki medycznej, zwrot utraconego dochodu na skutek wypadku, inne koszta.
www.juristapoland.pl
Kategoria:   Us?ugi > Doradztwo

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Nasza chatka
Nasza-chatka.pl to miejsce, gdzie osoby, które potrzebuj? fachowej pomocy w zakresie prac budowlanych, remontowych, b?d? naprawczych, mog? szybko i sprawnie znale?? wykonawc?, który spe?ni ich oczekiwania. Pragniemy usprawni? komunikacj? pomi?dzy solidnymi firmami i ich potencjalnymi Klientami.
Naszym celem jest stworzenie bazy solidnych i godnych zaufania wykonawców z bran?y remontowo budowlanej. ?wiadectwem wiarygodno?ci naszych Fachowców s? opinie Klientów, którzy skorzystali z ich us?ug. Nasi Klienci, po wykonanej us?udze wystawiaj? Fachowcowi ocen?, a konsekwencj? wszystkich otrzymanych ocen, jest wy?wietlana w profilu Fachowca ocena ko?cowa.
Nasza-chatka.pl to tak?e miejsce, gdzie we wspó?pracy z fundacjami i stowarzyszeniami, promowa? chcemy ide? odpowiedzialno?ci spo?ecznej, wspieraj?c akcje pomocy osobom, które potrzebuj? naszych fachowców, ale z ró?nych powodów nie mog? skorzysta? z ich us?ug.
Kategoria:   Budownictwo
Dom > Informacje dla konsumentów
Us?ugi > Doradztwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Wsparcie sprzeda?y
Programy lojalno?ciowe i motywacyjne z Motivation Direct. Dzi?ki stosowaniu nowoczesnych technologii internetowych, nasza firma jest w stanie realizowa? systemy spo?eczno?ci internetowych oraz ich lojalno?ci. Dostarczamy naszym partnerom rozwi?zania obs?uguj?ce programy lojalno?ciowe, które charakteryzuj? si? intuicyjn? obs?ug?, a zaraz s? narz?dziami mocno zaawansowanymi. Mog? dzia?a? jako intranetu lub strony www. Zbuduj pozytywne relacje ze swoimi Klientami, skorzystaj z oferty firmy Motivation Direct. Na stronie znajduje si? tak?e oferta wsparcia sprzeda?y oraz travel incentives.
Kategoria:   Us?ugi > Doradztwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. Doradztwo operacyjne
Szukaj?c partnera w procesie wdra?ania nowych, efektywnych rozwi?za? w firmie, nie mo?ecie pa?stwo przeoczy? firmy Apax. Specjali?ci pracuj?cy w tej firmie z powodzeniem pomog? przygotowa? i ostatecznie wdro?y? niezb?dne w firmach zmiany, dzi?ki którym nie tylko wzro?nie efektywno?? pracowników i rozwi?za?, ale równie? ich satysfakcja z wykonywanej pracy. W firmie Apax pracuj? m?odzi, doskonale wykszta?ceni ludzie , którzy do?wiadczenie zbierali nie tylko w Polsce, ale na ca?ym ?wiecie. W ofercie firmy znajdziecie doradztwo strategiczne i operacyjne, interim management oraz inne, wi?cej szczegó?ów na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Us?ugi > Doradztwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. Szybka nauka pozycjonowania
Na pewno najlepsz? metod? jest uczenie si? od kogo?. Czyli np. Poprzez zatrudnienie si? w jakie? firmie, która si? tym zajmuje. To na pewno najskuteczniej rozwinie ?wie?o upieczonego internetowego pozycjonera. Oczywi?cie nie ka?da firma chce zatrudni? takiego amatora bez konkretnych umiej?tno?ci w zakresie pozycjonowanie. Jednak uwa?am, ?e dla zdolnego nic strasznego i ambitny cz?owiek otrzyma tak? szans?. Dzi?ki temu mo?e oprócz niesienia pomocy przy wypromowaniu serwisów klientów pozycjonerskiej firmy w której pracuje.
Kategoria:   Komputery > Firmy
Us?ugi > Doradztwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. T?umaczenia pisemne i zwyk?e, specjalizacja hiszpa?ski
T?umaczenia ustne i pisemne. Specjalizacja w j?zyku hiszpa?skim, portugalskim, angielskim. T?umaczenia przysi?g?e i specjalistyczne. T?umaczenia biznesowe i doradztwo j?zykowe. Organizacja konferencji, szkole?, eventów. Wysoka jako?? ?wiadczonych us?ug. Przyjmujemy zlecenia z ca?ej Polski. Siedziba Wroc?aw.
Jeste?my m?od? i dynamicznie rozwijaj?c? si? firm?, z sze?cioletnim do?wiadczeniem w t?umaczeniach i doradztwie j?zykowym. Swoj? ofert? wzbogacili?my o kompleksow? obs?ug? firm, instytucji i klientów indywidualnych w zakresie organizacji konferencji, eventów, szkole? i spotka? biznesowych oraz ca?ej gamy us?ug t?umaczeniowych. Dostosowujemy projekty, produkty i us?ugi do wymaga? j?zykowych obowi?zuj?cych na wskazanych rynkach lokalnych. Skupiamy si? przede wszystkim na jako?ci ?wiadczonych us?ug i zapewniamy wysokie standardy poufno?ci.

Zajmujemy si? równie? za?atwianiem spraw urz?dowych, organizowaniem szkole?, obs?ugianiem konferencji, seminariów, eventów, imprez okoliczno?cowych i spotka? integracyjnych, rezerwacj? miejsc noclegowych i wynajmem samochodu.
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia
Us?ugi > T?umaczenia > Wieloj?zyczne
Us?ugi > Doradztwo

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]

Przejdź do kategorii: