Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Us?ugi  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
71. Zamki Gerda - dorabianie kluczy
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapoznania si? z nasz? ofert?.
Oferujemy produkty i us?ugi z zakresu: zabezpieczania obiektów przed dost?pem osób niepowo?anych oraz grawerowania komputerowego.
Na rynku zabezpiecze? przeciww?amaniowych istniejemy od 1988 roku. Naszym g?ównym partnerem handlowym i dostawc? urz?dze? zabezpieczaj?cych najwy?szej klasy jest spó?ka Kaba Security wchodz?ca w sk?ad szwajcarskiego holdingu Kaba. Sta?ymi odbiorcami naszych produktów s? mi?dzy innymi: urz?dy administracji pa?stwowej, banki, uczelnie, hotele, restauracje.
Kategoria:   Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

72. Generali - tanie ubezpieczenia
Generali proponuje tanie ubezpieczenia firm oraz klientów indywidualnych (ubezpieczenie OC, AC, zdrowotne, turystyczne, ubezpieczenia domu, mieszkania, kosztów nauki i in.), a tak?e mo?liwo?? przyst?pienia do OFE (Otwartego funduszu emerytalnego), który zapewni bezpieczn? emerytur?. Oferta Grupy Generali w Polsce: tanie ubezpieczenia grupowe i indywidualne (zdrowotne, turystyczne, samochodowe), ubezpieczenie mieszkania lub domu, fundusze inwestycyjne, OFE... Informacje, ceny, promocje plus mo?liwo?? zakupu online.
Kategoria:   Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

73. Masab
Szeroka gama oferowanych us?ug sprawia, ?e jeste?my w stanie podja? si? ka?dego zlecenia w obr?bie prac na wysoko?ci oraz dotycz?cych reklamy.
Prace wysoko?ciowe ..

* monta?, naprawa i konserwacja pokry? dachowych
* monta? instalacji odwadniaj?cej ( rynny, rury spustowe, ?apacze ?niegu) oraz ?aw kominowych
* monta? i naprawa obróbek blacharskich
* monta? ?wietlików i okien dachowych
* remonty kominów
* adaptacja poddaszy
* uszczelnianie i uzupe?nianie ubytków ?cian budynków prefabrykowanych
* uzupe?nianie ubytków ok?adzin z p?yt elewacyjnych
* usuwanie i naprawa odpadaj?cych tynków
* monta? i demonta? ok?adzin z p?yt elewacyjnych
* mycie i malowanie elewacji
* ekspertyzy, konserwacja, przebudowa kominów stalowych i ceramicznych
* konserwacja, monta? i rozbiórka: instalacji odgromowych, elektrycznych i sygnalizacyjnych wie?, masztów i lin no?nych mostów i wyci?gów
* malowanie antykorozyjne: konstrukcji stalowych hal przemys?owych i sportowych, s?upów, masztów, wie? przeka?nikowych i ko?cielnych oraz suwnic
* mycie obiektów przeszklonych
* od?nie?anie dachów, zbijanie sopli
* obcinanie ga??zi wysokich drzew

Inne ...

* monta? reklam w dowolnym miejscu wskazanym przez klienta (??cznie z transportem)
* aplikacja wydruków na samochodach, szybach, tablicach 04 itp
* wyklejanie wn?trz freskami
* przygotowanie i monta? systemów wystawienniczych (rollup itp.)
* przeróbki istniej?cych no?ników jak i samych reklam
Kategoria:   Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

74. Szk?o Warszawa
?wiat Szk?a jest autoryzowanym przedstawicielem firmy Dubiel Vitrum, nowoczesnego zak?adu obróbki szk?a. Dubiel Vitrum dzia?a od 1982 roku oferuj?c kompleksow? obróbk? luster i szk?a p?askiego. W oparciu o ponad 20 letnie do?wiadczenie w bran?y, zak?ad realizuje skomplikowane projekty wymagaj?ce fachowej obróbki i ??czenia szk?a z drewnem i metalem wed?ug zamówienia klienta.

?wiat Szk?a to nie tylko nazwa, to przede wszystkim nowatorskie rozwi?zania w zakresie wykorzystania szk?a do wyposa?enia i wystroju wn?trz, to najnowocze?niejsze koncepcje aran?acji przestrzeni domu, mieszkania i biura. Wizyta w naszych salonach jest doskona?ym ?ród?em inspiracji dla osób pragn?cych wykorzysta? szk?o do wystroju wn?trz.

Mo?na zobaczy? u nas meble szklane, nowatorskie koncepcje barwienia szk?a, lustra z diodami LED, drzwi szklane, sto?y szklane nowe koncepcje wykonywania ?cianek, pod?óg, stopni szklanych oraz nietypowe kabiny prysznicowe, meble szklane z najwy?szej pó?ki wzorniczej i jako?ciowej oraz wiele innych wyrobów wykonywanych na indywidualne zamówienia. Zapewniamy kompleksow? obs?ug? w zakresie doradztwa, pomiaru, realizacji i monta?u. Realizujemy projekty indywidualne, nietypowe, odwa?ne, zaawansowane technologicznie. Wspó?pracujemy z biurami projektowymi i projektantami wn?trz.
Kategoria:   Komputery > Firmy
Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

75. ELTOM - SPRZ?TANIE - WROC?AW. Us?ugi porz?dkowe we Wroc?awiu. Firma sprz?taj?ca.
ELTOM. Sprz?tanie - WROC?AW. Firma sprz?taj?ca - us?ugi porz?dkowe.
Firma Eltom rozpocz??a swoj? dzia?alno?? 26.04.2000 roku. Us?ugi ?wiadczymy g?ównie na terenie Dolnego ?l?ska. Siedziba firmy mie?ci si? we Wroc?awiu. Od pocz?tku istnienia do chwili obecnej, dzi?ki wysi?kowi, zaanga?owaniu oraz umiej?tnemu zagospodarowaniu czasu pracy, posiadamy sta?ych, ufaj?cych nam Klientów. Cieszymy si? wi?c dobr? opini?, dzi?ki której istniejemy na rynku ju? 9 lat.

Poni?ej znajduje si? lista ?wiadczonych przez nas us?ug.

-sprz?tanie klatek schodowych: zamiatanie i mycie powierzchni klatek, mycie balustrad, por?czy, mycie okien, utrzymywanie w czysto?ci lamperii, mycie wind, luster, drzwi, parapetów, czyszczenie powierzchni silnie zabrudzonych (usuwanie graffiti ze ?cian, lamperii oraz usuwanie ulotek, reklam, kleju), sprz?tanie korytarzy powierzchni piwnicznych i ich dezynfekcja, sprz?tanie i dezynfekcja wsypów,

-sprzatanie terenów zewn?trznych, grabienie li?ci, koszenie trawy, grabienie, wywóz trawy, piel?gnacja zieleni, sadzenie drzew, podlewanie i nawo?enie drzew oraz krzewów, przycinanie krzewów, od?nie?anie,

-sprz?tanie biur, mycie okien, odkurzanie dywanów i wyk?adzin, usuwanie kurzu, utrzymywanie czysto?ci toalet i ?azienek, czyszczenie elektronicznego sprz?tu biurowego typu monitory, komputery, klawiatury, telefony itd. odpowiednimi ?rodkami czyszcz?cymi, czyszczenie rolet, zaopatrywanie biur w niezb?dne ?rodki sanitarne

-usuwanie graffiti ze ?cian i powierzchni plastikowych, zabezpieczanie ?cian przed graffiti oraz umieszczaniem niechcianych plakatów, reklam, ulotek itd.

-prace porz?dkowe po pracach budowlanych

-utrzymywanie czysto?ci nagrobków, czyszczenie p?yty nagrobnej profesjonalnym ?rodkiem przeznaczonym wy??cznie do tego celu, zapalanie znicza, uk?adanie kwiatów, grabienie li?ci

BEZPO?REDNI KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY NA TERENIE DOLNEGO ?L?SKA

TEL. 0 665 85 32 49
Kategoria:   Us?ugi
Regionalne > Dolno?l?skie > Wroc?aw

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: [<< Pierwsza] [< Poprzednia] 2 3 4 5 6 7 8

Przejdź do kategorii: