Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Us?ugi > T?umaczenia  

Popular Tags


Kategorie

Angielski (2)

Niemiecki (2)

Rosyjski (1)

Wieloj?zyczne (10)


Linki
Sortuj wg :
1. Biuro t?umacze? Katowice. T?umaczenia techniczne i ustne.
Language Partner to biuro t?umacze? które ?wiadczy us?ugi translatorskie w miastach: Miko?ów, Katowice, O?wi?cim, Tychy, Bieru?, L?dziny. Jeste?my grup? doskonale wyszkolonych lingwistów - t?umaczy. Specjalizujemy si? zarówno w t?umaczeniach pisemnych (zwyk?ych, przysi?g?ych), ustnych (symultanicznych, konsekutywnych) jak i t?umaczeniach dokumentacji samochodowej, obs?ugi dokumentacyjnej firm, t?umaczeniach dokumentacji medycznej.
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Lemon School - kursy j?zykowe, angielski, t?umaczenia
Uczymy angielskiego, niemieckiego, francuskiego, w?oskiego, hiszpa?skiego, rosyjskiego, polskiego - obcokrajowców.Wykonujemy: t?umaczenia pisemne z j?zyka obcego na polski i z polskiego na j?zyk obcy (angielski, niemiecki, francuski, hiszpa?ski, w?oski, rosyjski, ukrai?ski, czeski, holenderski) t?umaczenia ustne konsekutywne t?umaczenia zwyk?e (w trybie zwyk?ym, pilnym i expresowym) t?umaczenia przysi?g?e konsultacje j?zykowe, korepetycje j?zykowe, kursy konwersacyjne, t?umaczenia ustne Kontakt : D?browa Górnicza ul.3 Maja 14
Kategoria:   Regionalne > ?l?skie > Sosnowiec > Nauka i edukacja
Media > Us?ugi
Us?ugi > T?umaczenia

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 7 Ocena: 5.00 Głosów: 19
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. T?UMACZ PRZYSIEG?Y J. W?OSKI
T?umaczenia przysi?g?e
T?umaczenia zwyk?e
T?umaczenia ustne, wyjazdy krajowe i zgraniczne. T?umaczenia dokumentów samochodowych.
T?umaczenia rozmów telefonicznych równie? w systemie konferencyjnym
WYSZUKIWANIE I POMOC W KONTAKTACH Z URZ?DAMI I INSTYTUCJAMI W?OSKIMI - ADWOKATAMI - FIRMAMI W RÓ?NYCH BRAN?ACH.

tel. 0606 650 353
tel/fax +48 061 8266231
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. T?umaczenia literatury pi?knej
Dla naszego biura t?umacze? t?umaczenie literatury pi?knej to czysta przyjemno??. Oferujemy wspania?e przek?ady Twoich cudownych tekstów. Zachwy? przyjació?, rodzin?, znajomych i czytelników z ca?ego ?wiata. Przet?umacz tanio i ciesz si?, ile mo?esz. Zapewniamy korekt? native speakera i weryfikacj? przed publikacj?. T?umaczymy tak?e poezj? i ro?ne wiersze. Skontaktuj si? z Supert?umaczem.
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Biuro T?umacze? Caucasus
Jeste?my jedynym w kraju Biurem T?umacze? specjalizuj?cym si? w
przek?adach j?zyka gruzi?skiego. Mamy wieloletnie do?wiadczenie
zarówno w zakresie t?umaczenia ustnego, jak i pisemnego na szczeblach
rz?dowych,pozarz?dowych oraz mi?dzynarodowych. Oferujemy równie?
us?ugi dla
indywidualnych klientów i firm.

Specjalizujemy si? w t?umaczeniu tekstów prawnych i prawniczych,
medycznych, finansowych, politycznych, historyczno-spo?ecznych,
przemys?owych (w tym budownictwo), transportowych, konsultingowych.
T?umaczenia ustne(symultaniczne i/lub konsekutywne) prowadzone s? na
konferencjach mi?dzynarodowych,sympozjach, szkoleniach, konferencjach
prasowych,spotkaniach biznesowych i imprezach kulturalnych.

Na naszej stronie znajd? Pa?stwo szczegó?owe informacje dotycz?ce
cen naszych us?ug oraz warunków wspó?pracy. Zapoznaj? si? Pa?stwo
równie? z naszymi dotychczasowymi klientami.

Zapraszam serdecznie do poznania naszej oferty na stronie
www.gruzinski.eu
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Biuro T?umacze? Kumiria
Kumiria to Internetowe Biuro T?umacze?, jeste?my wsz?dzie i t?umaczymy wszystko. Wykonujemy t?umaczenia pisemne zwyk?e i specjalistyczne, przet?umaczymy instrukcje, umowy, strony www, foldery i wiele wi?cej. Oferujemy szerok? gam? j?zyków: angielski, niemiecki, w?gierski, s?owacki, czeski, norweski i wiele innych. Otworzymy drzwi Twojej firmy na zagranicznych klientów. Kumiria to synonim profesjonalizmu, najni?sze ceny, Bezp?atna Wycena bez zobowi?za?. Sprawd? ju? dzi?. Pomo?emy Ci zrozumie? ?wiat.
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia > Wieloj?zyczne
Us?ugi > T?umaczenia

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. T?umaczenia angielski Pozna?
Profesjonalne t?umaczenia z angielskiego i niemieckiego, dbaj?ce o satysfakcj? klientów. T?umaczenia wyró?niaj? si? wierno?ci? orygina?owi, zgodno?ci? merytoryczn? i naturalnym brzmieniem. Propozycja przewiduje t?umaczenia ró?nych typów tekstów u?ytkowych i osobistych, dotycz?cych wszelkich dziedzin ?ycia. Z kolei us?uga nauki poparta jest do?wiadczeniem nauczyciela. Dopasowane materia?y s? interesuj?ce dla ucznia i przynosz? wymierne efekty.
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia
Us?ugi > T?umaczenia > Angielski
Us?ugi > T?umaczenia > Niemiecki

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. T?umaczenia angielskiego
Projekty z jakimi codziennie mierzy si? Centrum J?zykowe Futura to przede wszystkim t?umaczenia: umowy, korespondencja handlowa oraz specyfikacje techniczne. Biuro dobiera do stworzenia przek?adu fachowca z danego obszaru, ka?de zlecenie jest wi?c traktowane odr?bnie. Dzi?ki stronie internetowej biura j?zykowego, mo?na zamówi? spersonalizowan? wycen? swojego zamówienia, ponad to ca?y proces wymiany tekstów odbywa si? za pomoc? Internetu, co w du?ym stopniu przyspiesza ca?y proces. 
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia
Regionalne > Warmi?sko-mazurskie > W?gorzewo > Us?ugi

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

9. T?umaczenia
Jeste?my zespo?em prawie sze??dziesi?ciu wspó?pracuj?cych osób - t?umaczy, filologów, lingwistów, specjalistów w konkretnych dziedzinach t?umaczenia. Biuro T?umacze? Glob oferuje Pa?stwu szeroki pakiet us?ug, m.in. t?umaczenia pisemne, t?umaczenia ustne symultaniczne, t?umaczenia ustne konsekutywne, przysi?g?e i zwyk?e (niepo?wiadczone), kompleksow? obs?ug? konferencji. Wykonujemy t?umaczenia o ró?norodnej tematyce w 41 j?zykach.
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

10. Tlumacz przysiegly j?zyka angielskiego Tychy
Tlumacz przysiegly j?zyka angielskiego Tychy
Magdalena ?ochowska-Piotrowicz
Profesjonalne t?umaczenia pisemne oraz ustne. T?umaczenia dokumentów handlowych, prawnych, aktów notarialnych, tekstów prawniczych, specjalistycznych, technicznych, itp.
www.przysiegly.org.pl
e-mail: biuro@przysiegly.org.pl
Tychy, Grota-Roweckiego 44
Tel.:(32) 218 31 96
Kategoria:   Us?ugi > T?umaczenia

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]

Przejdź do kategorii: