Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Wed?ug miejscowo?ci > K  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. RAYPATH International - Oficjalna strona firmy Raypath - czyściki ekologiczne
Oficjalna strona firmy Raypath Internatonal sp. z o.o. Zajmujemy si? produkcj? oraz dystrybucj? ekologicznych produktów do czyszczenia, które nie wymagaj? u?ywania ?rodków chemicznych. Porz?dki bez detergentów, tylko sama woda. Dzi?ki odpowiedniej technologii, jak? wykonane s? czy?ciki nie szkodzimy naturze. Ograniczenie kontaktu z chemicznymi ?rodkami pozytywnie wp?ywa na wygl?d skóry i zdrowie. ?yj w zgodzie z natur? dzi?ki Raypath.
Kategoria:   Wed?ug miejscowo?ci > K
Dobra konsumpcyjne > Dom i ogród

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 9 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Hot Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Noclegi Kraków
Strona informacyjna zawieraj?ca szególowe informacyjne hoteli w Krakowie. Szczegó?owe opisy wytrawnych da? i specja?ów serwowanych przez restauracje, podajemy ceny i standardy wyposa?enia pokoi hotelowych, dok?adne adresy i zdj?cia. Ka?dy u?ytkownik z ?atwo?ci? dobierze sobie odpowiednie nocleg zlokalizowany w miejscu, który spe?ni jego oczekiwania. Ekipa hotele Kraków zapraszaj? do wypoczynku w urokliwym mie?cie.
Kategoria:   Wypoczynek > Turystyka > Noclegi > Hotele
Regionalne > Ma?opolskie > Kraków > Turystyka > Noclegi > Hotele
Wed?ug miejscowo?ci > K

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. .:: Fotografia ?lubna ::. Slub-Foto.org
Artystyczna fotografia ?lubna, uchwycimy wszystkie emocje, ulotne chwile. ?wie?e
spojrzenie przynosz? wspania?e i zaskakuj?ce efekty. Wspó?praca z nami gwarantuje zadowolenie oraz profesjonalne podej?cie do ka?dego klienta. Najwa?niejsza jest dla nas
Pa?stwa satysfakcja. Mo?liwo?? dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb klienta. Zapraszamy!
Kategoria:   Sztuka i rozrywka > Fotografia
Wed?ug miejscowo?ci > K

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

4. P&J Apartamenty
P&J Apartamenty to wygodny i atrakcyjny nocleg w krakowskim centrum. Pa?stwa pobyt w Krakowie przebiegnie sprawnie i przyjemnie: zapewniamy kompleksow? obs?ug?, ju? od momentu przyjazdu. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo takie us?ugi jak: odbiór z lotniska czy dworca, wraz z baga?ami, obecno?? przewodnika w wybranym j?zyku, zorganizowanie wycieczki w najciekawsze turystycznie miejsca w Krakowie i jego okolicach. W pe?ni wyposa?one, przestronne Apartamenty z naszej oferty to komfort w rozs?dnej cenie.
Kategoria:   Wypoczynek > Turystyka
Wed?ug miejscowo?ci > K

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

5. Testkomp.pl - testy oprogramowania, sieci komputerowe, strony internetowe
Ka?da firma informatyczna powinna dba? o podnoszenie jako?ci pisanego przez oprogramowania.
Mo?na to osi?ga? poprzez testowanie oprogramowania komputerowego. Na ró?nych etapach produkcji mog? by? nast?puj?ce testy oprogramowania:
funkcjonalne, akceptacyjne, regresyjne, integracyjne, itd.
Ka?dy rodzaj testu odpowiada za dzia?ania koncentruj?ce si? w innym czasie produkcyjnym.
Wa?ne bowiem jest, aby testowanie oprogramowania wykonywa? nie tylko po zako?czeniu prac produkcyjnych, ale na ka?dym etapie produkcji. Tylko takie testy oprogramowania zagwarantuj? mo?liwie jak najlepsz? jako?? produktu.
Z punktu widzenia ka?dego klienta kupuj?cego oprogramowanie komputerowe wa?na jest jego stabilno??. Klient oczywi?cie mo?e zg?osi? w ramach okresu gwarancyjnego problemy z zakupionym oprogramowaniem, jednak ka?dy powa?ny problem, zw?aszcza je?li oprogramowanie jest kosztowne, obni?a zaufanie klienta do firmy pisz?cej to oprogramowanie, a w samej firmie generuje nieporównywalnie wi?ksze koszty poprawy takiego problemu, ni? gdyby ten sam b??d zosta? zg?oszony w którym? etapie produkcji programu.
Dlatego tak wa?ne jest, aby ka?da firma programistyczna wykonywa?a testowanie oprogramowania przez siebie pisanego.
Niestety zbyt wiele firm nie podchodzi do tego zagadnienia powa?nie, taktuj?c testy oprogramowania jako niekonieczny elment podnoszenia jako?ci, lub co gorsza jako z?o konieczne.
Aby temu zapobiec niezb?dne jest wydzielenie w firmie niezale?nej od jej kierownictwa komórki testowej, czyli powierzy? testy firmie zewn?trznej, która nie jest uwik?ana w ?adne relacje pracownik-szef, oraz kole?e?skie relacje, które mog? sprzyja? "zamiataniu pod dywan" mniej istotnych problemów.
Testkomp.pl wykonuje testowanie oprogramowania na ka?dym etapie produkcji.
Kategoria:   Komputery > Firmy
Wed?ug miejscowo?ci > K
Komputery > Internet > Us?ugi

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

6. Airport Cracow, lotnisko Kraków Balice - www.tomba.travel
Firma Tomba zapewnia przewozy z centrum Krakowa na lotnisko w Balicach oraz z centrum Krakowa na lotnisko w Balicach. Airport kraków balice. Dost?pna rezerwacja online. Parkingi. Zapraszamy.
Firma Tomba powsta?a w 2003 roku. Specjalizuje si? w kompleksowej obs?udze parkingów na terenie Krakowa oraz przewozem osób na terenie Polski. Dzi?ki wysokiej klasie us?ug szybko ugruntowa?a swoj? pozycj? na rynku. Celem i ambicj? firmy jest zapewnienie Klientom komfortowego. efektywnego, bezpiecznego, a jednocze?nie atrakcyjnego cenowo przejazdu na trasie obejmuj?cej lotnisko Balice oraz centrum Krakowa. Udaje nam si? to osi?ga?, dzi?ki nowoczesnym, markowym autobusom, wykwalifikowanej kadrze oraz koncentracji na potrzebach Klientów. Ponadto gwarantujemy terminowo?? i do?wiadczenie w obs?udze, tak istotne przy podejmowaniu d?ugich podró?y.
Kategoria:   Wed?ug miejscowo?ci > K

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

7. Noclegi Krynica Zdrój
Luksusowy Apartament 77 w Krynicy Zdrój dla osób ceni?cych sobie wygod? oraz komfort noclegu. Prezentujemy Pa?stwo ofert? wynajmu ekskluzywnego apartamentu po?o?onego w samym ?rodku miejscowo?ci, w niedawno wybudowanym budynku z roku 2010. Nasz apartament jest bogato wyposa?ony w nowoczesny sprz?t AGD i RTV, jak równie? posiada dost?p do bezprzewodowej sieci Internet. W przyziemiu znajduje si? miejsce na sprz?t sportowy lub inne baga?e, a w gara?u miejsce parkingowe specjalnie na Pa?stwa potrzeby. Po wi?cej informacji odsy?amy na nasz? stron? www.
Kategoria:   Wypoczynek > Turystyka > Noclegi
Wed?ug miejscowo?ci > K

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

8. AS - biuro rachunkowe, us?ugi ksi?gowe i podatkowe Wieliczka
Prowadzimy pe?ne us?ugi ksi?gowe, podatkowe i rachunkowe z rynku Wieliczki, Krakowa i okolic. Nasze us?ugi ?wiadczymy w biurze naszej firmy, jak równie? wykonujemy us?ugi w siedzibie firmy z któr? wspó?pracujemy, deleguj?c naszego pracownika, do pracy przy obs?udze ksi?gowej. W sk?ad naszych us?ug wchodz? takie elementy jak prowadzenie ksi?g handlowych, prowadzenie ksi?gi przychodów i rozchodów, prowadzenie rycza?tu ewidencjonowanego, obs?uga kadr, p?ac i deklaracji ZUS, oraz inne drobne us?ugi ksi?gowe.
Jeste?my do Pa?stwa dyspozycji od poniedzia?ku do pi?tku, w godzinach od 9.00 do 17.00 pod naszym adresem w Wieliczce. Adres siedziby i wszelkie inne dane kontaktowe znajdziecie Pa?stwo na naszej stronie internetowej. Koszty prowadzenia ksi?gowo?ci jedne z ni?szych na rynku. Serdecznie zapraszamy.
Kategoria:   Etyka biznesu
Wed?ug miejscowo?ci > K

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: