Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Wydawnictwa > Edukacja  

Popular Tags


Linki
Sortuj wg :
1. Effect Group Sp. z o.o. - szkolenia, warsztaty, seminaria - Home
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowa specjalizuj?ca si? w zwi?kszaniu efektywno?ci na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udost?pnianie sprawdzonej wiedzy i do?wiadczenia zawodowego naszych trenerów.

Proponujemy Pa?stwu szkolenia otwarte w takich obszarach dzia?alno?ci jak:
• logistyka, zakupy, produkcja, export/import, transport,
• zarz?dzanie zasobami ludzkimi, prawo pracy, hr, kadry,
• umiej?tno?ci interpersonalne, windykacja,
• sprzeda?, marketing, obs?uga klienta

Szkolenia biznesowe odbywaj? si? w kameralnych grupach (od kilku do kilkunastu osób). Staramy si?, aby zaj?cia mia?y charakter praktyczny i odbywa?y si? przy aktywnym udziale wszystkich uczestników. Ka?dy uczestnik otrzymuje materia?y poszkoleniowe b?d?ce rozszerzeniem tre?ci poruszanych podczas warsztatu oraz dyplom uko?czenia szkolenia.
W trakcie szkole? stosujemy nast?puj?ce formy ?wiczeniowe:
 ?wiczenia indywidualne, ?wiczenia grupowe, ”burza mózgów”,
 analizy przypadków, odgrywanie ról, case study
 dyskusja i omawianie przyk?adów z praktyki zawodowej uczestników,
 omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwi?za? do zastosowania w praktyce.
 wyk?ad w oparciu o przyk?ady praktyczne,


Specjalizujemy si? równie? w szkoleniach zamkni?tych uwzgl?dniaj?cych specyfik? i potrzeby firmy oraz indywidualny potencja? poszczególnych grup pracowniczych. Szkolenia zamkni?te organizowane s? w o?rodkach szkoleniowych w kraju lub w siedzibie Klienta.
Kategoria:   Kultura i sztuka > Film > Edukacja
Wydawnictwa > Edukacja

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 14
Top Rated
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. OSK SIGMA
Oferujemy kursy podstawowe dla kandydatów na kierowców kat.”B” Jazdy dodatkowe i uzupe?niaj?ce, doszkolenia teoretyczne. Jazdy doszkalaj?ce dla osób maj?cych ju? prawo jazdy, lecz nie czuj?cych si? pewnie za kierownic?. Mo?esz dokupi? dowoln? ilo?? dodatkowych godzin jazdy.Klimatyzowane samochody szkoleniowe TOYOTA YARIS takie jak na egzaminie, przyje?d?amy i odwozimy po je?dzie


KONTAKT
59-220 Legnica Gwiezdna 8/218
Tel.790 474 844
Kategoria:   Wydawnictwa > Edukacja
Nauka i edukacja

Data dodania: May 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Mikroskopy
Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej preparatymikroskopowe.pl. W naszym sklepie internetowym mo?ecie Pa?sto znale?? wiele preparatow, ktore s? konieczne do nauki w takich dziedzinach, jak na przyk?ad: bilogia ogólna, botanika, zoologia, geologia, genetyka i w wielu innych. Nasz sklep to atrakcyjne ceny oraz szybka dostawa . Serdecznie zach?camy do skorzystania z naszej oferty.
Kategoria:   Wydawnictwa > Edukacja

Data dodania: May 5, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: