Main Directory
Aktualno?ci i media 55
Budownictwo 475
Chemia 17
Dobra konsumpcyjne 309
Dom 153
Elektronika i elektrotechnika 22
Energia 19
Etyka biznesu 6
Farmacja 1
Finanse 157
Górnictwo 1
Gry 61
Handel 106
Jako?? 7
Katalogi firm 48
Komputery 408
Ksi?garnie 15
Kultura i sztuka 157
Leksykon 3
Logistyka i transport 25
Marketing 88
Media 23
Motoryzacja 123
Nauka i edukacja 125
Nieruchomo?ci 67
Ochrona zdrowia 14
Ochrona ?rodowiska 15
Oferty i przetargi 8
Organizacje gospodarcze 1
Poligrafia 20
Po?rednictwo pracy 11
Produkty przemys?owe 47
Regionalne 445
Regionalne 28
Rolnictwo i le?nictwo 14
Sport 84
Spo?ecze?stwo 56
Sztuka i rozrywka 56
Technika wojskowa 3
Telekomunikacja 23
Us?ugi 148
Utrzymywanie czysto?ci 11
Wed?ug miejscowo?ci 42
Wydawnictwa 18
Wypoczynek 166
W?ókiennictwo 5
Zakupy 298
Zdrowie 225
?ywno?? 29

Top > Zdrowie > Organizacje  

Popular Tags


Kategorie

Izby Lekarskie (0)


Linki
Sortuj wg :
1. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? MONAR Pu?awy
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? MONAR Pu?awy jest placówk? ambulatoryjn?, udzielaj?c? kompleksowej pomocy leczniczo-profilaktycznej w zakresie uzale?nienia i innych problemów zwi?zanych z u?ywaniem narkotyków. Pomaga równie? osobom uzale?nionym od leków, hazardu oraz alkoholu. Przyjmowane s? osoby niezale?nie od wieku, zarówno obj?te powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, jak i nieubezpieczone.
Kategoria:   Zdrowie > Uzale?nienia > Narkomania
Zdrowie > Uzale?nienia
Zdrowie > Organizacje

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

2. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? MONAR Lublin
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? MONAR Lublin jest placówk? ambulatoryjn?, udzielaj?c? kompleksowej pomocy leczniczo-profilaktycznej w zakresie uzale?nienia i innych problemów zwi?zanych z u?ywaniem narkotyków. Pomaga równie? osobom uzale?nionym od leków, hazardu oraz alkoholu.Przyjmowane s? osoby niezale?nie od wieku, zarówno obj?te powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, jak i nieubezpieczone.
Kategoria:   Zdrowie > Uzale?nienia > Narkomania
Zdrowie > Uzale?nienia
Zdrowie > Organizacje

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

3. Fundacja opp
Podaruj ?ycie jest Fundacj? zajmuj?c? si? organizowaniem przyczepów szpiku kostnego dla chorych dzieci oraz osób doros?ych. Jest to jedna z najwi?kszych i najlepiej prosperuj?cych Fundacji w Polsce po?wi?conych problemowi bia?aczki. Ciesz? si? ogromnym zainteresowaniem, a co za tym idzie ogromnym wsparciem na ca?ym ?wiecie. Fundacja Urszuli Smok dzi?ki swoim dzia?aniom udowadnia, ?e bia?aczka jest uleczalna, ale tylko i wy??cznie przy wsparciu innych osób. Dawca szpiku mo?e zarejestrowa? si? w Rejestrze Dawców Szpiku Kostnego, a ka?dy z Nas mo?e przekaza? 1% podatku dla Fundacji, pieni?dze zebrane b?d? wykorzystane na rzecz przeprowadzenia bada?.
Kategoria:   Spo?ecze?stwo > Organizacje > Fundacje
Zdrowie > Organizacje

Data dodania: Jan 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
New
Recenzja użytkowników Oceny gości Google PR

Przejdź do kategorii: